Biotehnički fakultet, 08.07.2019

Konkurs za II upisni rok na Univerzitetu Crne GoreX

Rektor Univerziteta Crne Gore, po ovlašćenju Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, raspisaće sjutra Konkurs za upis studenata na budžetu, u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu (II upisni rok).

Konkurs će biti objavljen u  dnevnim listovima koji izlaze u u Crnoj Gori.

Prijave na konkurs se podnose 9. jula 2019. godine, do 16.00 sati.

Slobodnih mjesta ima na Biotehničkom fakultetu (64), Ekonomskom fakultetu (7), Elektrotehničkom fakultetu (60), Fakultetu dramskih umjetnosti (27),  Fakultetu likovnih umjetnosti (16) , Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (41), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo (30),Filološkom fakultetu (197) , Filozofski fakultet (103),  Građevinski fakultet (8), Mašinski fakultet (72), Metalurško-tehnološki fakultet (38), Muzička akademija (23) , Pomorski fakultet Kotor (49), Pravni fakultet (3- Bijelo Polje), Prirodno-matematički fakultet (83).

 

Više detalja dato je u tekstu konkursa u prilogu.

Image

Rektor Univerziteta Crne Gore, po ovlašćenju Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu (II upisni rok) koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

 

 

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok

 

1. BIOTEHNIČKI FAKULTET

64

 

Biljna proizvodnja

9

 

Animalna proizvodnja

13

 

Mediteransko voćarstvo

21

 

Kontinentalno voćarstvo

21

 

2. EKONOMSKI FAKULTET

7

 

Ekonomija

7

 

3. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

60

 

Energetika i automatika

18

 

Elektronika, telekomunikacije i računari

42

 

4. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

27

 

Drama i pozorište

8

 

Gluma

10

 

Film i mediji

9

 

5. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

16

 

Slikarstvo

4

 

Vajarstvo

9

 

Grafički dizajn

3

 

6. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

41

 

Fizička kultura i zdravi stilovi života

28

 

Sportski novinari i treneri

13

 

7. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

30

 

Turizam i hotelijerstvo

30

 

8. FILOLOŠKI FAKULTET

197

 

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

41

 

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

40

 

Engleski jezik i književnost

6

 

Italijanski jezik i književnost

32

 

Ruski jezik i književnost

32

 

Francuski jezik i književnost

33

 

Njemački jezik i književnost

13

 

9. FILOZOFSKI FAKULTET

103

 

Filozofija

28

 

Sociologija

11

 

Istorija

16

 

Geografija

34

 

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

14

 

10. GRAĐEVINSKI FAKULTET

8

 

Građevinarstvo

8

 

11. MAŠINSKI FAKULTET

72

 

Mašinstvo

41

 

Drumski saobraćaj

31

 

12. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

38

 

Metalurgija i materijali

35

 

Hemijska tehnologija

3

 

13. MUZIČKA AKADEMIJA

23

 

Izvođačke umjetnosti

20

 

Opšta muzička pedagogija

3

 

14. POMORSKI FAKULTET

49

 

Menadžment u pomorstvu i logistika

2

 

Brodomašinstvo

12

 

Pomorska elektrotehnika

35

 

15. PRAVNI FAKULTET

3

 

Pravne nauke - Bijelo Polje

3

 

16. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

83

 

Matematika

19

 

Matematika i računarske nauke

10

 

Fizika

24

 

Biologija

30

 

UKUPNO

821


Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1 % po principu afirmativne akcije.

Prijave na konkurs podnose se 9. jula 2019.godine, do 16h.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;

- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

- diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, kao i prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 10. do 11. jula 2019. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja završiće se zaključno sa 12. julom 2019. godine, do 16,00 časova.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

https://m.cdm.me/drustvo/sjutra-konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-univerzitetu-crne-gore-2/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/sjutra-konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-univerzitetu-crne-gore

http://www.antenam.net/drustvo/125725-sjutra-drugi-upisni-rok-za-fakultete-evo-gdje-ima-slobodnih-mjesta

https://volimpodgoricu.me/2019/07/07/sjutra-konkurs-za-drugi-upisni-rok-evo-kada-je-upis-nemojte-zakasniti/

https://portalanalitika.me/clanak/339202/sjutra-konkurs-za-ii-upisni-rok-na-univerzitetu-crne-gore

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/u-utorak-drugi-upisni-rok-na-ucg

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/246010/u-utorak-drugi-upisni-rok-na-ucg.html

https://borba.me/sjutra-konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-univerzitetu-crne-gore/

 

Broj posjeta : 997