Biotehnički fakultet, 27.08.2019

Na BTF-u najviše mjesta ima na Mediteranskom voćarstvuX

Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u III upisnom roku ostalo je ukupno 43 slobodna mjesta za studente na budžetu, na tri studijska programa Animalna proizvodnja(6), Mediteransko voćarstvo (21) i Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (16).

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/50430-tekst-konkursa-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-ucg-za-2019-20-godinu-iii-upisni-rok

Prijave na konkurs podnose se u srijedu i četvrtak, 28.  i 29. avgusta 2019.godine, do 15.00 časova.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu u četvrtak 29. avgusta.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se u utorak, 3. septembra 2019. godine, do 15,00 časova.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

 Pravilnik je dostupan na linku:

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILNIK%20O%20BLIZIM%20USLOVIMA%20KRITERIJUMIMA%20I%20POSTUPKU%20UPISA%20U%20I%20GODINU%20STUDIJA_2.pdf

 

DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;

- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa

  posebnim propisom;

- diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili

  međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

 

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

Biotehnički fakultet

Adresa: Ul. Mihaila Lalića br. 1, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 268 437

Faks: +382 20 268 432

Mail: btf@ucg.ac.me

Adresa: https://www.ucg.ac.me/btf

Image

Broj posjeta : 1293