Biotehnički fakultet, 09.10.2019

Konkurs za upis kandidata na magistarske studije II upisni rok za studijsku 2019/2020. godini  X

 Konkurs

Za upis  kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2019/2020. godini

II UPISNI ROK

Konkurs se raspisuje za sljedeće studijske programe:

 

Studijski program Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo 3 studenta
Studijski program Ratarstvo i povrtarstvo      1 student 
Studijski program Stočarstvo  4 studenta
Studijski program Zaštita bilja  2 studenta

Na Konkursu se mogu javiti kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva specijaliste  iz odgovarajuće oblasti nauka za koju se vrši upis ili dipl.ing. poljoprivrede odgovarajućeg smjera (obima 240 ECTS).

Uz prijavu kandidat podnosi:

  • - diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom akademskom nazivu; u slučaju da je    diploma   stečena  u inostranstvu neophodno je dostaviti nostrifikovanu diplomu ili potvrdu da je     nostrifikacija započeta;
  • - uvjerenje o položenim ispitima i prosjekom ocjena ostvarenim na studijama ukoliko diploma nema       dodatak o   položenim ispitima;
  • - fotokopiju lične karte sa hologramom.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (www.ucg.ac.me).

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 020 268 433.

Prijave na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno sa 14.10.2019. godine Studentskoj službi Biotehničkog fakulteta ili poštom na adresu Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica, Mihaila Lalića br. 15.

Studije su samofinansirajuće traju jednu studijsku godinu (dva semestra) i daju pravo na sticanje diplome magistra nauka završenog studijskog programa.

Visina školarine utvrđena je odlukom Upravnog odbora UCG u iznosu od 900 € po semestru.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 183