Biotehnički fakultet, 03.05.2020

Biotehnički fakultet i izazovi u vrijeme pandemijeImage

 

Autor teksta:

Prof. dr Božidarka Marković,

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
    

 

U nizu izazova s kojima se čovječanstvo nosi (klimatske promjene, obezbjeđivanje  hrane, vode i energije za stalno rastući broj stanovnika na planeti Zemlji i brojni drugi), u posljednje vrijeme suočavamo se sa pandemijom izazvanom virusom COVID 19. Ovi se izazovi reflektuju na sve zemlje i njihove ekonomije, a time i na poljoprivredu koja je inače u mnogo čemu specifična. Dovoljno je reći da je to ''fabrika pod vedrim nebom''.

Biotehnički fakultet, sa tradicijom  dužom od 80 godina naučnoistraživačkog i stručnog rada u svim oblastima poljoprivrede i više od 15 godina  obrazovanja visokoškolskog kadra, ključna je institucija za podršku crnogorskoj poljoprivredi. Stoga se i u vrijeme aktuelne epidemije našao u situaciji da pruži odgovore na brojna pitanja – kako, pored nastave i nučnoistraživačkog rada, organizovati stručno-savjetodavne usluge za privredu i poljoprivredne proizvođače, proizvodnju na sopstvenim imanjima i dr.

Nastavni proces se, kao i na većini Univerzitetskih jedinica, odvija onlajn i u skladu s mogućnostima. Naučnoistraživački rad, naša najstarija djelatnost, realizuje se nešto manjim intenzitetom, ali nijedan njegov segment nije doveden u pitanje. Odloženi su brojni događaji van Crne Gore, ali je zato pojačana virtuelna – online komunikacija s našim projektnim partnerima. I pored brojnih ograničenja, timovi Biotehničkog fakulteta su uspjeli da pripreme i kandiduju tri nova projekta na nedavno zatvorenom konkursu Ministarstva nauke.

Veoma je široka lepeza stručno-savjetodavnih poslova koji se i u ovim otežanim uslovima obavljaju uobičajenom dinamikom. Sve naše laboratorije redovno pružaju usluge brojnim korisnicima. Tako zaposleni u Fitosanitarnoj laboratoriji i Laboratoriji za sjeme bez odlaganja obavljaju sve preglede prispjelih uzoraka bilja i drugog biljnog materijala iz uvoza, nastavljeno je izdavanje biljnih pasoša za sjemenski krompir iz domaće proizvodnje (oko 4000 biljnih pasoša izdato je u poslednja 2,5 mjeseca), kao i kontrola rasadnika kod registrovanih proizvođača. Navedene laboratorije su ovih dana dobile novo ovlašćenje za obavljanje poslova od javnog interesa u zdravstvenoj zaštiti bilja, laboratorijskom ispitivanju bilja i biljnih proizvoda, a u proceduri je potpisivanje ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove o realizaciji Programa fitosanitarnih mjera u 2020. godini, ukupne vrijednosti 161100 eura.

Laboratorija za mljekarstvo, kao jedina akreditovana laboratorija, svakodnevno obavlja kontrolu kvaliteta sirovog mlijeka i mlječnih proizvoda za sve crnogorske mljekare i registrovane poljoprivredne proizvođača (oko 4000 uzoraka mjesečno).

Enološka laboratorija, pored redovne kontrole kvaliteta vina za potrebe AD 13. jul - Plantaže, ovih dana pruža usluge analize vina privatnim vinarijama radi deklarisanja i pripreme za puštanje u promet vina iz prošlogodišnje berbe. Slično je i sa uslugama drugih laboratorija.

Ukupno uzevši, saradnja sa privredom i poljoprivrednim proizvođačima, iako na malo modifikovan način, vrlo je aktivna i u vrijeme epidemije, jedino su aktivnosti na  organizovanju obuke proizvođača morale biti odložene. Uočili smo, takođe, da je ovih dana veoma živa direktna neformalna savjetodavna uloga našeg stručnog kadra, s obzirom da je ova epidemija pobudila interesovanje za poljoprivredu i kod onih koji se ranije nijesu njome bavili.

Proizvodnja na oglednim imanjima Fakulteta je posebno važan i zahtjevan dio naših aktivnosti, koji uprkos brojnim ograničenjima realizujemo prema planu. Najveći je intenzitet poslova na Oglednom imanju ''Lješkopolje'' gdje su od decembra do danas na oko 22 ha vinograda i voćnih zasada bez dana kašnjenja realizovane sve agrotehničke mjere (đubrenje, međuredna kultivacija, rezidba, krčenje, tretiranja protiv uzročnika bolesti, štetočina i dr.). Navedeni poslovi zahtijevaju značajno angažovanje i sezonske radne snage, što je u jeku epidemije dosta otežano. Takođe, proizvodnja sadnog materijala u rasadniku našeg Centra za suptropske kulture u Baru odvija se bez prekida, a u međuvremenu je pripremljena jedna nova parcela za sadnju oko 150 maslina.

S obzirom na ulogu koju ima Biotehnički fakultet u crnogorskoj poljoprivredi, potreba daljeg jačanja naših kapaciteta prepoznata je i od strane nadležnih institucija. Tako smo prethodnih mjeseci bili u  intenzivnoj komunikaciji Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i MIDAS kancelarijom i dobili saglasnost  za finansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i opreme za vinopodrum na Oglednom imanju ‘’Lješkopolje’’ iz sredstava MIDAS programa.  U toku je priprema tenderskih procedura za nabavku opreme. Ovo tehničko opremanje će značajno unaprijediti efikanost i uslove rada na Imanju, a istovremeno omogućiti kvalitetniju praktičnu obuku, kako studenata, tako i poljoprivrednih proizvođača.

Aktuelna pandemija virusom COVID 19 samo je dodatno potvrdila koliki značaj ima poljoprivreda i proizvodnja hrane za svaku zemlju i ukazala na potrebu jačanja sopostvenih kapaciteta. Duboko svjesni toga i nastojeći da budemo društveno odgovorni, mi na Biotehničkom fakultetu ćemo nastaviti da ispunjavamo našu višestruku misiju i da damo doprinos ne samo u prevazilaženju negativnih posljedica koje će ostaviti pandemija nego i da doprinosimo ukupnom razvoju crnogorskog društva. 

                                                                                                            Broj posjeta : 521