Biotehnički fakultet, 09.05.2020

Dekanka Marković: Predispitne provjere znanja na Biotehničkom fakultetu se odvijaju dobrom dinamikomOdluku Senata Univerziteta Crne Gore da se, u skladu sa mogućnostima, predispitne provjere znanja organizuju onlajn - tokom trajanja Privremenih mjera, nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta UCG su spremno dočekali,  ističe dekanka Fakulteta prof. dr Božidarka Marković.

"Dio nastavnog osoblja se opredijelio za usmene provjere putem Zoom platforme, aplikacija Skype, Viber ili WhatsApp, što je dominantno za predmete sa manjim brojem studenata. Drugi dio osoblja opredijelio se za pisane provjere preko Moodle platforme ili u kombinaciji sa platformom Zoom, dok su za manji broj predmeta, nastavnici, u dogovoru sa studentimaImage, odlučili da predispitne provjere organizuju zajedno sa završnim ispitom", kazala je Marković.

Na većini predmeta, dodaje ona, organizovani su probni onlajn testovi kako bi se studenti bolje upoznali sa načinima odgovaranja.

Nastavno osoblje Biotehničkog fakulteta, ističe dekanka Marković,  u stalnom je kontaktu sa studentima putem mejla, aplikacije Viber, ali i preko predstavnika studenata, kako bi se blagovremeno prijavili za provjere znanja, dobili pojašnenja i druge informacije.

"Određeni broj studenata, zbog loše internet konekcije, nije u mogućnosti da pristupi predispitnim provjerama znanja. Za te studente, provjere zanja (predispitnih i završnog ispita) će se organizovati istovremeno, kada se za to steknu uslovi, odnosno po prestanku važenja privremenih mjera", kazala je dekanka Marković.

Na svim studijskim programima Biotehničkog fakulteta, dodaje ona, dio nastave se organizuje preko laboratorijskih i terenskih vježbi, što je sada neizvodljivo.

"Kako bi se ovaj dio nastavnog sadržaja približio studentima, nastavno osoblje materijale sa terena ili laboratorije dostavlja u obliku fotografija i video snimaka pripremljenih sada za ovu priliku ili preuzetih.  Studenti dodatno dobijaju domaće i seminarske koje moraju odraditi da bi mogli pristupiti završnim provjerama znanja'', pojašnjava dekanka Marković.

Ona pojašnjava da u skladu sa ECTS katalozima na većini predmeta na studijskim programima Biotehničkog fakulteta, predispitne obaveze (prisustvo i aktivnost studenata, testovi i kolokvijumi) čine 50% ukupnog rezultata studenata, dok je ostatak završni ispit. Na nekim predmetima predispitne provjere znanja nose čak 60 ili 70 % ukupnog broja poena. Dekanka Marković kaže da je u ovim slučajevima nastavno osoblje modifikovalo oblike provjere znanja i procentualno učešće predispitnih provjera, kako bi se na završnom ispitu mogao provjeriti i potvrditi kvalitet znanja stečen putem onlajn nastave.

"Iako je „živa riječ“ koju studenti čuju u učionici izuzetno važna i gotovo nezamjenljiva, nastavnici i saradnici su se poslije početnih poteškoća veoma uspješno prilagodili novonastaloj situaciji. Isto je i sa studnetima, koji su se relativno brzo prilagodili, tako da sada većina njih veoma odgovorno i savjesno završava zadatke koje dobijaju, postavljaju pitanja, sugerišu rješenja tako da se može zaključiti da je ovaj vid nastave kod velikog broja studenta povećao interaktivnost", rekla je dekanka Marković.

Ona smatra da je dosadašnja provjera znanja pokazala da je procenat studenata koji izlazi na onlajn predispitne provjere znanja približno isti ili čak veći u odnosu na klasični način način provjera znanja.

"S obzirom na ispoljenu aktivnost studenata tokom onlajn nastave očekujemo da će uspješno savladati gradivo i položiti ispite. Za svaki slučaj, ako bude neophodno, nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta su spremni da studentima omoguće i dodatne provjere znanja kao i nadoknadu nastavnog sadržaja koji je teško organizovati onlajn", poručila je dekanka Marković.

Ona je iskazala zadovoljstvo studentskim praćenjem onlajn nastave, s obzirom na dinamiku postavljanja obavještenja i nastavnih sardžaja na stranicama predmeta i Moodle platformi, kao i broju pregleda koji to potvrđuje.

 

Medijske objave:

https://www.aktuelno.me/crna-gora/markovic-predispitne-provjere-znanja-na-biotehnickom-fakultetu-se-odvijaju-dobrom-dinamikom/

 

Broj posjeta : 486