Biotehnički fakultet, 17.07.2020

Javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2020/21. godiniX

Univerzitet Crne Gore raspisao je javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2020/2021. godini.  

Pravo prijave na Javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na grupu predmeta.

Za određene nastavne discipline za koje se po međunarodnim standardima zahtijeva posebna kompetencija, pravo prijave na oglas imaju i istaknuti stručnjaci iz prakse sa najmanje VII nivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a)

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja. Prilikom odlučivanja o izboru kandidata vodiće se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti  kojoj pripadaju predmeti za koje se konkuriše.   

Nakon donošenja odluke, sa licima koja nisu zaposlena na Univerzitetu zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Kandidati podnose prijave na konkurs (sa preciznim navođenjem grupe predmeta za koje konkurišu, studijskim programom i fakultetom na kojem konkurišu, kao  i ostalu navedenu dokumentaciju (sve skenirano kao jedan dokument u PDF formatu) ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM NA  ELEKTRONSKU ADRESU:     arhiva.ucg@ucg.ac.me

OGLAS JE OTVOREN 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

UNIVERZITET CRNE GORE

 

JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI

U STUDIJSKOJ 2020/21. GODINI

BIOTEHNIČKI FAKULTET

 

 

Animalna proizvodnja *

Anatomija i fiziologija domaćih životinja

Osnovi ishrane i hraniva

Mehanizacija i oprema u stočarstvu

Ishrana preživara

Ishrana nepreživara

Stočarstvo **

Reprodukcija domaćih životinja

Mediteransko voćarstvo *

Engleski  jezik I i II

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje *

Engleski jezik I i II

Tehnologije u animalnoj proizvodnji ***

Fiziologija reprodukcije, rasta i laktacije domaćih životinja

Novi trendovi u ishrani domaćih životinja

Bezbjednost hrane ***

Ekotoksikologija

Stočarstvo ****

Odabrana poglavlja iz ishrane domaćih životinja (izbor vrste)

Broj posjeta : 328