Biotehnički fakultet, 08.06.2020

Naš doživljaj šuma - upitnik 

Pokrenuli smo istraživanje o percepciji, stavovima i ponašanju ljudi u vezi sa šumama i šumskim resursima, sa ciljem da sagledamo kako stanovništvo doživljava šume, njihove vrijednosti i probleme u vezi sa njima, kao nedrvne šumske proizvode (jestive gljive, ljekovito bilje i šumske plodove), njihovo korišćenje, poznavanje i očuvanje.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom istraživanju, tako što ćete pristupiti upitniku na jednoj od tri navedene adrese, kao studenti, nastavnici ili stanovništvo.

  • Studenti (svih fakulteta)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSees-fLoVQoDHiVdLU1cBAUKIVDOSNkoBLHf2Qsflapk_IRmQ/viewform?usp=sf_link

  • Nastavnici (uključujući nastavno osoblje Univerziteta)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4BUc-l01C-889tmY8PiOp1Y2AtmTrZspRnaFVdwitH2A2Rg/viewform?usp=sf_link

  • Stanovništvo

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9IjhLIB6_f6LyOc-H3l-chEv_c4w-DnRj4E4impIM3FUSVA/viewform?usp=sf_link

Vaše učešće u ovom upitniku je dobrovoljno i povjerljivo, a odgovori će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe kako bi doprinijeli poboljšanju stanja šumskih resursa u Crnoj Gori.

Broj posjeta : 302