Pomorski fakultet Kotor, 02.09.2020

Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu - III upisni rokX

UNIVERZITET CRNE GORE

 

raspisuje

 

KONKURS

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

( III UPISNI ROK)

 

 

 

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

PREDLOG BROJA STUDENATA ZA UPIS U 2020/21. GODINU

III UPISNI ROK

BIOTEHNIČKI FAKULTET

20

Mediteransko voćarstvo

16

Kontinentalno voćarstvo

4

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

3

Energetika i automatika

1

Elektronika, telekomunikacije i računari

1

Primijenjeno računarstvo

1

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

22

Drama i pozorište

12

Gluma

3

Film i mediji

7

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

20

Fizička kultura i zdravi stilovi života

15

Sportski novinari i treneri

5

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

1

Turizam i hotelijerstvo

1

FILOLOŠKI FAKULTET

160

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

29

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

32

Italijanski jezik i književnost

37

Ruski jezik i književnost

30

Francuski jezik i književnost

31

Njemački jezik i književnost

1

FILOZOFSKI FAKULTET

60

Filozofija

9

Istorija

27

Geografija

16

Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku

8

MAŠINSKI FAKULTET

87

Mašinstvo

46

Drumski saobraćaj

41

MEDICINSKI FAKULTET

28

Medicina

16

Stomatologija

12

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

30

Metalurgija i materijali

30

MUZIČKA AKADEMIJA

13

Izvođačke umjetnosti

8

Opšta muzička pedagogija

5

POMORSKI FAKULTET

27

Menadžment u pomorstvu i logistika

1

Pomorska elektrotehnika

26

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

33

Matematika

18

Fizika

15

UKUPNO

504

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

 

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Univerzitet Crne Gore organizuje isključivo elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

 

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

 

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na sajtu www.ucg.ac.me. Ova prijava je neophodna radi početne registracije u sistem elektronskih prijava.

 

1.3. Nakon podnošenja elektronske prijave, kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadžajem da je prvi dio elektronske prijave uspješno završen i obavještenje da se izvrši skeniranje original dokumentacije u boji, u odvojena PDF dokumenta veličine do 5 MB, kao i da se isti elektronski unesu (upload) na stranicu Dokumenta za upis. Kandidat klikom na link Obavještenja (iz e-maila) otvara stranicu na kojoj treba da izvrši elektronski unos (upload) sljedećih dokumenata za upis:

 

  • - popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je  dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore;
  • - originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • - originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • - diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • - kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • - diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

 

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

Nakon učitavanja (upload) dokumenata slanje se vrši klikom na dugme Pošalji.

 

Sadržina stranice Dokumenta za upis sa uputstvom za elektronski unos dokumentacije čini sastavni dio ovog konkursa.

 

Prijave na ovaj konkurs se podnose elektronski u četvrtak, 03.09.2020. godine, do 16,00 časova, kada će sistem biti zatvoren.

 

Dokumentacija precizirana ovom tačkom Konkursa mora biti elektronski dostavljena u roku za podnošenje prijave (zaključno sa 03.09.2020. godine u 16,00 časova).

 

Neblagovremeno podnijeta prijava, odnosno dokumentacija koja čini njen sastavni dio, neće se uzeti u razmatranje.

 

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled elektronski unesenih dokumenata i uslovno se verifikuje Prijava kao važeća, o čemu kandidat dobija obavještenje.

 

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

 

Nakon toga kandidat dobija potvrdu putem e-maila da je uspješno unio potrebna dokumenta.

 

E-mail sadrži uputstvo kandidatu da original dokumenata dostavi preporučenom/kurirskom pošiljkom ovjerenom od strane ovlašćenog dostavljača, naziv i adresu organizacione jedinice na koju treba uputiti pošiljku. Pošiljka sa originalnim dokumentima se mora poslati organizacionoj jedinici zaključno sa 03.09.2020. godine godine.

 

Sadržina ove stranice čini sastavni dio ovog konkursa.

 

U slučaju da komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava za upis nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h.

 

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

 

 

  1. Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.

Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.

 

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 04.09.2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

 

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 04. i 05. septembra 2020. godine.

 

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 09.09.2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

 

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

 

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

 

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da prilikom slanja originalnih dokumenata priloži original potpisane izjave da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

Medijske objave:

https://mnemagazin.me/2020/09/02/ucg-raspisan-konkurs-za-upis-brucosa/

https://www.onogost.me/drustvo/ucg-raspisao-konkurs-za-upis-studenata-na-prvu-godinu-osnovnih-studija

https://www.antenam.net/drustvo/170059-slobodno-504-mjesta-u-trecem-upisnom-roku

https://mondo.me/Info/Drustvo/a867803/Poceo-treci-upisni-rok-na-budzet-mogu-jos-504-studenta.html

https://makanje.me/clanak/3284

Broj posjeta : 451