Rektorat, 02.06.2017

Biblioteka humanističkih naukaFormirana kao posebna organizaciona jedinica u sastavu tadašnje Pedagoške akademije, današnja Biblioteka humanističkih nauka počela je sa radom 1. septembra 1964. godine, objedinjujući knjižne fondove tadašnjih biblioteka Više pedagoške škole sa Cetinja, Učiteljske škole iz Nikšića, Srednje umjetničke škole iz Herceg Novog i Naučnog društva Crne Gore. Na taj način formirala je bogat knjižni fond primjeren potrebama studenata i profesora, koji danas broji više od 100.000 knjiga sa značajnim brojem naslova časopisa i drugih serijskih publikacija.

Biblioteka je opremljena savremenom infrastrukturom za smještaj knjižnih fondova, koji su organizovani i raspoređeni prema sistemu UDK, i to na sljedeće klase, odnosno grupe:

  • 0 Opšte. Nauka i znanje. Organizacija. Informacije itd.
  • 1 Filozofija. Psihologija
  • 2 Religija. Teologija
  • 3 Društvene nauke. Zakoni. Uprava itd.

Bibliotečki fond pretraživ je u COBISS sistemu - http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20032&lani=SR

Biblioteka čuva i vrijedan legat Miladina-Miša Vukovića, koji sadrzi 1724 bibliografske jedinice i više naslova časopisa.

Kontakt:

Rajko Nenezić - rajkon@ac.me