Rektorat, 30.03.2017

Radionice za studente u okviru Dana karijere 2017Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, kao ovogodišnji partner na manifestaciji Dani karijere, poziva sve studente Univerziteta Crne Gore da učestvuju u  radionicama "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa" i "Sve moje grupe", 30. marta, u "Verde" kompleksu, u Donjoj Gorici.  

Radionicu "Kreativnost u funkciji savremenog biznisa", vode saradnici sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore mr Ivan Radević i mr Vladimir Đurišić, 30. marta, sa početkom u 12 sati. 

Uloga kreativnosti u svrhu jačanja kvaliteta marketing menadžmenta postaje sve izraženija u savremenom poslovnom okruženju, naročito što poslovni rezultat kompanije umnogome od toga zavisi. Radionica će biti podijeljena u dva dijela. Najprije će kreativnost biti posmatrana na nivou preduzeća, a zatim će se akcenat staviti na to kako pojedinac razvojem sopstvene kreativnosti može doprinijeti poslovnom rezultatu firme. Radionicu će pratiti brojne vježbe i primjeri u kojima će učesnici aktivno učestvovati i testirati svoje kreativne potencijale.

Radionicu "Sve moje grupe" vodi saradnik sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore mr Mehmed Đečević, 30. marta, sa početkom u 13.15 sati.

Ova radionica je namijenjena osvješćivanju načina na koji reakcije drugih ljudi na pojedine segmente našeg identiteta oblikuju sliku koju imamo o sebi. Osim toga, radionicom se učesnici podstiču da odvoje one aspekte samovrednovanja koji se oslanjaju na pripadnost pojedinim kolektivitetima od onih slojeva samovrednovanja koji se temelje na reakcijama sredine na individualne osobine. 

Radionica se realizuje kroz više etapa, a krajnji cilj je razvoj svijesti učesnika o tome da li su reakcije sredine na pojedine aspekte identiteta neadekvatne, kao  i preuzimanje odgovonosti za angažman u pravcu redukcije djelovanja faktora koji održavaju stereotipe i predrasude. 


Studenti se mogu prijaviti na radionice putem linka: http://www.danikarijere.me/business-workshop-agenda/