Osnovne informacije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Osnovno zanimanje saradnika Centra za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje je nastava. Pored nastavno-obrazovne djelatnosti, veoma značajan segment predstavlja naučnoistraživački rad (osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja), kao i pružanje stručnih, savjetodavnih i laboratorijskih usluga. Takođe, saradnici Centra maksimalno su angažovani na implementaciji budžetskih programa Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (sertifikacija sjemenskog krompira, sertifikacija sjemenskih žita, monitoring kvaliteta sjemenskog materijala i biljni genetički resursi), izrada legislative (zakoni, podzakonska akta), izradi nacionalnih programa i strategija, radu radnih grupa za pregovore Crne Gore sa EU itd. Centar posjeduje veoma dobro opremljenu Laboratoriju za sjeme, a u njegovoj nadležnosti je i upravljanje Nacionalnom bankom biljnih gena.

Zaposleni

Prof. dr Zoran Jovović, redovni profesor mail: zoran.jovovic.btf@gmail.com
Prof. dr Nataša Mirecki, redovni profesor  mail: mirecki@ucg.ac.me
Prof. dr Radisav Dubljević, vanredni profesor  mail: ratod@ucg.ac.me 
Mr Ana Velimirović, doktorand mail:
Mr Andreja Komnenić, doktorand mail:

Laboratorija za sjeme

Laboratorija za sjeme je ovlašćena državna laboratorija za ispitivanje kvaliteta sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja. Raspolaže sa veoma modernom opremom za ispitivanje kvaliteta sjemena svih ratarskih, povrtarskih, krmnih i ljekovitih biljaka. U njoj se vrše ispitivanja kvaliteta sjemena i to: čistoću sjemena, energiju klijanja, klijavost, sadržaj vlage u sjemenu, masu 1000 sjemena i hektolitarsku masu. Laboratorija pruža usluge fizičkim licima, državnim i privrednim subjektima, a koristi se i za praktičnu nastavu studenata i u realizaciji naučnoistraživačkih projekata.

Nacionalna banka biljnih gena

Banka biljnih gena raspolaže svom neophodnom opremom za čišćenje, sušenje i pakovanje sjemena, određivanje vlage, čistoće i zdravstvenog stanja sjemena i označavanje uzoraka. Pored toga, opremljena je za dugoročno (long term) čuvanje sjemena (-20 oC) i čuvanje aktivnih kolekcija  (+4 oC). Sve aktivnosti na inventarizaciji, sakupljanju, karakterizaciji, konzervaciji, regeneraciji, evaluaciji, dokumentaciji i razmjeni genetičkih resursa obavljaju se u saglasnosti sa IPGRI procedurama i standardima.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.