Građevinski fakultet

Biografija - Muhadinović Mladen
Biografija - Muhadinović Mladen

Mladen Muhadinović je rođen 02. novembra 1987. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Njegoš“ i srednju školu JU „Gimnazija“ završio je na Cetinju.

Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se upisao 2006. godine, a diplomirao 2010. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.10 (B). Diplomski rad pod nazivom “Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Zeti”, odbranio je 09. decembra 2010. godine.

Postdiplomske magistarske studije je upisao 2010. godine, na Građevinskom fakultetu u Podgorici – Konstruktivni smjer. Magistarski rad pod nazivom “Projekat čeličnog antenskog stuba konstruktivnog sistema jarbola prema Eurocodu”, odbranio je 14. oktobra 2014. godine.

Iste godine upisao je doktorske studije – smjer Konstruktivni na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Aktivno vlada engleskim jezikom. Koristi se ruskim jezikom.

Mladen Muhadinović od novembra 2010. godine radi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, najprije kao honorarni saradnik, a od novembra 2014. godine kao saradnik u nastavi na Katedri za metalne, drvene i spregnute konstrukcije. Na matičnom fakultetu, studijskog programa Građevinarstvo, izvodi vježbe iz sljedećih predmeta: Čelične konstrukcije, Drvene konstrukcije, Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija, Čelični i spregnuti mostovi i Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija, dok na studijskom programu Menadžment u građevinarstvu izvodi vježbe iz sljedećih predmeta: Metalne konstrukcije, Drvene konstrukcije i Spregnute konstrukcije. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore izvodi vježbe iz predmeta Čelične i drvene konstrukcije.

Kao student postdiplomskih magistarskih studija stručno se usavršavao kroz studijski boravak u inostranstvu, na Građevinskom fakultetu univerziteta »SLOVENSKA TEHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE« u Bratislavi, tokom aprila 2012. godine kroz CEEPUS program.

Učesnik je niza projekata iz raznih oblasti građevinarstva u svojstvu projektanta – saradnika.

Kao izlagač i autor, učestvovao je na više naučnih konferencija, u zemlji i inostranstvu.

Član je Organizacionog odbora internacionalnog naučno - ­stručnog skupa Građevinarstvo – nauka i i praksa (GNP 2012, GNP 2014, GNP 2016).

 

Dokumenti