Helena Rosandić

mr Helena Rosandić

saradnik u nastavi dr | Filozofski fakultet | honorarno

Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu, odbranivši tezu pod nazivom: "Grupna dinamika i karakteristična emocionalna stanja kao faktori postignuća u ekipnim sportovima". Na istom fakultetu 2010. godine brani i master tezu: “Upotrebljivost Vekslerovog (Wechslerov) Individualnog Testa Inteligencije u diferencijalno-dijagnostičke svrhe“. Doktorirala  je 2019. godine na Filozofskom fakulteta...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAMaster1PSIHODIJAGNOSTIKA MENTALNIH POREMEĆ. I POREM.PONAŠ0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster1STUDIJA SLUČAJA(ZA KLINIČKU,ORGANIZACIONU I PEDAGO1 x 15 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke1KLINIČKA PROCJENA 10 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2KLINIČKO PSIHOLOŠKI NALAZI I INTERVENCIJE0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2KLINIČKA PROCJENA 20 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOTERAPIJSKI MODALITETI(ZA KLINIČ,ORGANIZ.I PED0 x 05 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PRAKSA 20 x 06 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAMaster2PSIHOLOGIJA PORODICE0 x 01 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA PORODICE0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne5UVOD U PSIHOPATOLOGIJU3 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave