Biotehnički fakultet, 26.08.2019

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu - III upisni rokX

Rektor Univerziteta Crne Gore, po ovlašćenju Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu (III upisni rok) koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

Broj preostalih mjesta

1. BIOTEHNIČKI FAKULTET

43

 

Biljna proizvodnja

-

 

Animalna proizvodnja

6

 

Mediteransko voćarstvo

21

 

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje

16

 

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1 % po principu afirmativne akcije.

Prijave na konkurs podnose se u srijedu i četvrtak, 28.  i 29. avgusta 2019.godine, do 15.00 časova.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

               Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;

- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa

  posebnim propisom;

- diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili

  međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu u četvrtak 29. avgusta.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u petak i ponedjeljak, 30. avgusta i 2. septembra.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se u utorak, 3. septembra 2019. godine, do 15,00 časova.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

Broj posjeta : 332