Biotehnički fakultet, 17.07.2020

Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu - II upsini rokX

 

UNIVERZITET CRNE GORE

raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

( II UPISNI ROK)

 

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

BROJ STUDENATA ZA UPIS U 2020/21. GODINU

II UPISNI ROK

BIOTEHNIČKI FAKULTET

37

Animalna proizvodnja

4

Mediteransko voćarstvo

24

Kontinentalno voćarstvo

9

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Univerzitet Crne Gore organizuje isključivo elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs, uz obavezu slanja originalnih dokumenata isključivo putem pošte.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na sajtu www.ucg.ac.me. Ova prijava je neophodna radi početne registracije u sistem elektronskih prijava.

1.1. Ukoliko je kandidat već konkurisao u okviru prvog upisnog roka i nije u medjuvremenu preuzeo svoja dokumenta, postoji mogućnost da mu se originalna dokumenta službeno dostave sa jednog fakulteta na drugi, odnosno da ih zadrži isti fakultet (ukoliko ponovo konkuriše za isti fakultet), u kom slučaju je potrebno da kandidat izabere opciju “Da, saglasan sam da se moja dokumenta pošalju fakultetu na koji se prijavljujem u ovom upisnom roku, odnosno da ih zadrži ovaj fakultet”.

U ovom slučaju potrebno je da kandidat poštom pošalje samo popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

Ukoliko kandidat ne želi da mu se dokumenta  pošalju na drugi fakultet, ili ih je prethodno preuzeo, treba izabrati opciju “Ne, nijesam saglasan da se moja dokumenta pošalju fakultetu na koji se prijavljujem u ovom upisnom roku, odnosno već sam ih preuzeo”. U ovom slučaju,  kandidat je dužan da sva originalna dokumenta, zajedno sa popunjenim i svojeručno potpisanim formularom za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore pošalje poštom.

Nakon što izabere jednu od opcija, i klikne na dugme “Submit”, kandidatu će stići mail u okviru kog se nalazi link i instrukcije za sljedeći korak.

1.2. Ukoliko je kandidat već konkurisao u okviru prvog upisnog roka pojavice se dokumenta koja je u prethodnom roku učitao, tako da to ne treba ponovo da radi. Jedino što je potrebno je da uploaduje skeniran popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore  i potvrdi prijavu klikom na dugme “Pošalji”.

1.3. Ukoliko kandidat nije konkurisao u okviru prvog upisnog roka, nakon podnošenja elektronske prijave, kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadžajem da je prvi dio elektronske prijave uspješno završen i obavještenje da se izvrši skeniranje original dokumentacije u boji, u odvojena PDF dokumenta veličine do 5 MB, kao i da se isti elektronski unesu (upload) na stranicu Dokumenta za upis. Kandidat klikom na link Obavještenja (iz e-maila) otvara stranicu na kojoj treba da izvrši elektronski unos (upload) sljedećih dokumenata za upis:

  • - popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na internet stranici za upis Univerziteta Crne Gore;
  • - originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • - originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • - diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • - kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • - diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Nakon učitavanja (upload) dokumenata slanje se vrši klikom na dugme Pošalji.

Sadržina stranice Dokumenta za upis sa uputstvom za elektronski unos dokumentacije čini sastavni dio ovog konkursa.

Prijave na ovaj konkurs se podnose elektronski u subotu, 18. jula 2020. godine, do 16,00 časova, kada će sistem biti zatvoren.

Dokumentacija precizirana ovom tačkom Konkursa mora biti elektronski dostavljena u roku za podnošenje prijave (zaključno sa 18. julom u 16,00 časova).

Neblagovremeno podnijeta prijava, odnosno dokumentacija koja čini njen sastavni dio, neće se uzeti u razmatranje.

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled elektronski unesenih dokumenata i uslovno se verifikuje Prijava kao važeća, o čemu kandidat dobija obavještenje.

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

Nakon toga kandidat dobija potvrdu putem e-maila da je uspješno unio potrebna dokumenta.

E-mail sadrži uputstvo kandidatu da original dokumenata dostavi preporučenom/kurirskom pošiljkom ovjerenom od strane ovlašćenog dostavljača, naziv i adresu organizacione jedinice na koju treba uputiti pošiljku. Pošiljka sa originalnim dokumentima se mora poslati organizacionoj jedinici zaključno sa 20. julom 2020. godine.

Sadržina ove stranice čini sastavni dio ovog konkursa.

U slučaju da komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava za upis nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h.

Sadržina obavještenja čini sastavni dio ovog konkursa.

  1. Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.

Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 21. jula 2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 21-22. jul 2020. godine.

Napomena: Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 25. julom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da prilikom slanja originalnih dokumenata priloži original potpisane izjave da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Medijske objave:

https://www.pcnen.com/portal/2020/07/17/konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-ucg/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/raspisan-konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-ucg/

https://www.radiotivat.com/raspisan-konkurs-za-ii-upisni-rok-na-ucg/2020/07/

https://mnemagazin.me/2020/07/17/ucg-raspisan-konkurs-za-drugi-upisni-rok/

https://www.portalanalitika.me/clanak/ucg-raspisan-konkurs-za-ii-upisni-rok

https://kodex.me/clanak/213918/u-drugom-upisnom-roku-ima-mjesta-za-822-studenta

https://www.antenam.net/drustvo/165069-raspisan-konkurs-za-drugi-upisni-rok-na-ucg-evo-gdje-ima-mjesta

https://m.cdm.me/drustvo/raspisan-konkurs-za-drugi-upisni-rok-mjesta-ima-za-802-studenta/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/286155/raspisan-konkurs-za-ii-upisni-rok-na-ucg.html

 

Broj posjeta : 509