Biotehnički fakultet, 16.10.2020

Konkurs za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2020/2021. godini  - II upisni rok 

Univerzitet Crne Gore

Biotehnički fakultet

Raspisuje konkurs

Za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2020/2021. godini  - II upisni rok

Konkurs se raspisuje za sljedeće studijske programe:

Studijski program Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo             2 studenta

Studijski program Ratarstvo i povrtarstvo                                      2 studenta

Studijski program Zaštita bilja                                                               1 student

Na Konkursu se mogu javiti kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva specijaliste iz odgovarajuće oblasti nauka za koju se vrši upis ili dipl.ing. poljoprivrede odgovarajućeg smjera (obima 240 ECTS) .

Uz prijavu kandidat podnosi:

  • -diplomu ili uvjerenja o završenim osnovnim i završenim specijalističkim studijama ili uvjerenje o završenim akademskim studijama u trajanju od 240 ECTS; u slučaju da je diploma stečena u inostranstvu neophodno je dostaviti nostrifikovanu diplomu ili potvrdu da je nostrifikacija započeta;
  • -uvjerenje o položenim ispitima i prosjekom ocjena ostvarenim na studijama ukoliko diploma nema dodatak o položenim ispitima;
  • -fotokopiju lične karte sa hologramom.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (www.ucg.ac.me). 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 020 268 433.

Prijave na konkurs predaju se 19. oktobra 2020. godine na Studentskoj službi Biotehničkog fakulteta.

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 23. oktobrom 2020. godine.

Studije su samofinansirajuće traju jednu studijsku godinu (dva semestra). Visina školarine utvrdjena je odlukom Upravnog odbora UCG u iznosi 900 € po semestru. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj posjeta : 147