Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - 06.02.2019 11:10
Predrag Božić je kao naučni saradnik angažovan u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije na mestu rukovodioca Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu. Pred toga, radi kao profesor u zvanju docenta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet Crne Gore. Doktorirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, 2011. godine čime je stekao zvanje Doktora nauka iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i kineziterapije. Tokom 2011. godine je bio na stručnom usvaršavanju i radio u Laboratoriji za motornu kontrolu na Univerzitetu u Delaveru, SAD kao istraživač saradnik. Osnovna Predragova interesovanja usmerena su na procenu motoričkih sposobnosti, identifikaciju talenata u sportu, kondicioni trening i rehabilitaciju sportista. Urednik je u časopisu Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine i član je naučnog odbora u nekoliko Međunarodnih naučnih konferencija. Tokom prethodnih godina radio je ili je bio rukovodilac više nacionalnih i internacionalnih naučnoistraživačkih projekata. Autor je većeg broja radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima.