Istorijski institut

Biografija - Pelcer-Vujačić Olga
Biografija - Pelcer-Vujačić Olga

 

Dr Olga Pelcer - Vujačić je rođena 19.02.1977. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala je 1996. godine. Diplomirala je 2001. godine na katedri za Istoriju starog veka sa prosečnom ocenom 9,24, a magistrirala na katedri za Istoriju starog veka 2006. godine. Od jula 2003. do marta 2013. godine bila je zaposlena kao istraživač-pripravnik, a od 2007. kao istraživač-saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu na projektima. Svo vreme je radila i u nastavi i na ispitima na istom Fakultetu u okviru predmeta Uvod u istorijske studije, Istorija Starog istoka i stare Grčke, kao i Istorije starog Rima. Doktorsku tezu “Društvo Lidije i Frigije od I do III veka n. e.” napisanu na engleskom jeziku, odbranila je 02. jula 2015. pred četvoročlanom komisijom, prof. dr Marijana Ricl (mentor), prof. dr Thomas Corsten sa Univerziteta u Beču, doc. dr Mirko Obradović i dr Nemanja Vujčić. Od oktobra 2013. godine radi u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore kao viši istraživač, a tokom 2014. i 2015. godine bila je angažovana na projektu „Digitalizacija antičkih natpisa Crne Gore“ koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore. Tokom 2016. radila na projektu „Istorija epigrafskih istraživanja u Crnoj Gori - Epigraphica Montenegrina”. Pripremila i administrira web stranicu www.epigraphicamontenegrina.me na kojoj su predstavljeni antički natpisi Crne Gore. Od 2015. do 2017. godine angažovana je kao istraživač u WP2 i substitute leader u WP3 na INVO/Heric projektu "Valorising the Montenegrin Katuns through sustainable development of agriculture and tourism- KATUN", kao i na bilateralnim projektima „Mediteranska kulturna baština: Italija i Crna Gora percepcije i perspektive“ (2015-2016) u saradnji Istorijskog instituta UCG i Instituta za istraživanje antičkog Mediterana (Istituto di Studi sull Mediterraneo Antico), CNR Italija i “Društveno-ekonomska istorija, kulturna baština, sadašnjost i budućnost planinskih pašnjaka i privremenih naselja u Crnoj Gori i Sloveniji” (2016-2017, Filozofski fakultet, Ljubljana Slovenija). Od 2017. na bilateralnim projektima sa Italijom (Revitalizing Cultural Heritage Through Historical Analysis And New Applied Technologies: The Integration Between Humanities And Hard Science) i Austrijom (Crna Gora i Austrija - političke, društvene i kulturne veze u XIX i XX vijeku).

Učestvuje i u regionalnom projektu objavljivanja latinskih natpisa rimske provincije Panonije u izdanju Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin-Brandenburške Akademije sa kolegama iz Austrije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Bila je aktivni učesnik tri radionice o izdanju CIL-a III, u Berlinu septembra 2005. godine (u organizaciji Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), Beču septembra 2008. godine (u organizaciji Wien Universität, Institut für Alte Geschichte) i Budimpešti februara 2016.

Tokom studija, dr Olga Pelcer - Vujačić je pohađala Međunarodnu letnju školu grčke i latinske epigrafike u Oksfordu jula 2001. godine i Međunarodnu letnju školu papirologije u Londonu u organizaciji University College of London jula 2003. godine i pripremila je za objavljivanje u čuvenoj papirološkoj seriji P. Oxy, nov, do sada neobjavljen papirus. Maja 2005. godine bila je na stipendiji CEEPUS programa u Austriji, posredstvom Unverziteta Karl-Franzens u Gracu, Abteilung für Südosteuropäische Geschichte. Osim toga, boravila je i na Institut für Altertumskunde der Universität zu Köln u Nemačkoj jula 2002. i L’école française d’Athènes i American School of Classical Studies in Athens u Grčkoj januara 2004. i februara-marta 2009. godine. Dobitinik nemačke DAAD stipendije za dvomesečna istraživanja na Univerzitetu u Hajdelbergu tokom juna i jula 2017. godine.

Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Godine 2007. uspešno je predstavila poster “New Inscriptions from Serbia and Republic of Srpska” na 13. Međunarodnom kongresu grčke i latinske epigrafike u Oksfordu. Septembra 2011. godine izlagala je rad Istaknute porodice u Lidiji i Frigiji u rimskom periodu na godišnjem meĎunarodnom skupu Društva za antičke studije „Antika, savremeni svet i recepcija antičke kulture“. Učestvovala je u organizaciji i radu okruglog stola "Duklja (Doclea)-mogućnosti istrazivanja i prezentacije" u organizaciji Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u decembru 2013. Učestvovala je sa radom i na međunarodnoj naučnoj konferenciji Istraživanje povijesti i kulture Starog istoka i Egipta na prostoru jugoistočne Evrope u Zagrebu juna 2012, kao i na međunarodnoj naučnoj konferenciji Stoljeće hrabrih: arheologija rimskog osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika u Zagrebu septembra 2014. godine, a zbornik radova sa tog skupa je u štampi. U novembru 2015. učestvovala je na skup „The Phrygian lands over time“ u Eskişehiru, Turska sa radom Senators from Roman Phrygia. U januaru 2016. godine predstavila je projekat digitalizacije antičkih natpisa Crne Gore na konferenciji EAGLE2016 – International Conference On Digital And Traditional Epigraphy In Context u Rimu, Italija. Član je ICOM Montenegro i Društva za antičke studije u Beogradu.

Učestvovala je i u organizaciji međunarodnog skupa „Römische Städte und Festungen an der Donau (vom 1. bis zum 5. Jahrhundert)“ October 16 to 18 2003, Beograd, na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod pokroviteljstvom fondacije Alexander von Humboldt Stiftung. Učestvovala je u organizaciji i radu okruglog stola "Duklja (Doclea)-mogućnosti istrazivanja i prezentacije" u organizaciji Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore u decembru 2013, kao međunarodnog okruglog stola Cultural Contacts And Interconnections In The Mediterranean koji su zajedno organizovali Istorijski institut Univerziteta Crne Gore i Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (CNR, Italija), septembra 2016. U organizacionom odboru je međunarodne konferencije Sustainable development of mountain areas - Experiences, challenges and perspectives koja je održana na Žabljaku septembra 2016. godine i gde je sa projektnim timom predstavila više naučnih radova i poster. U novembru 2016. učestvovala na međunarodnoj konferenciji EuroMed2016 na Kipru o digitalnoj kulturnoj baštini sa radom A GIS Database of Montenegrin Katuns (Kuči Mountain and Durmitor), koji je pre konferencije objavljen u časopisu Lecture Notes for Computer Science - LNCS (izdavač Springer Verlag). Tečno govori engleski, služi se francuskim i nemačkim jezikom.

 

Angažovanost na projektima:

 

 • Archaeological survey in the Doclea valley (Podgorica, Montenegro): walking from Prehistory to early Medieval ages – partnerski projekat sa CNR –ISMA (2017-2018)
 • Crna Gora i Austrija - političke, društvene i kulturne veze u XIX i XX vijeku - bilateralni projekat Ministarstva nauke Crne Gore i Republike Austrije (2017-2019), partner University of Graz, Centre for Southeast European Studies (Zentrum für Südosteuropastudien)
 • Revitalizing Cultural Heritage Through Historical Analysis And New Applied Technologies: The Integration Between Humanities And Hard Science - bilateralni projekat Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog istraživačkog savjeta Republike Italije (CNR) (2017-2019), partner ITABC -CNR
 • Društveno-ekonomska istorija, kulturna baština, sadašnjost i budućnost planinskih pašnjaka i privremenih naselja u Crnoj Gori i Sloveniji (2016-2017) – bilateralni projekat Ministarstva nauke Crne Gore i Republike Slovenije
 • Mediteranska kulturna baština: Italija i Crna Gora percepcije i perspektive (2015-2016) – bilateralni projekat Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog istraživačkog savjeta Republike Italije (CNR)
 • Valorizing the Montenegrin Katuns through sustainable development of agriculture and tourism - KATUN (Katun - Valorizacija crnogorskih katuna kroz odrţivi razvoj poljoprivrede i turizma) – INVO / HERIC (Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness in Montenegro) projekat, Ministarstvo nauke 2015-2017
 • Istorijat epigrafskih istraživanja u Crnoj Gori (Epigraphica Montenegrina) – Ministarstvo kulture Crne Gore (Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2016. godinu)

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Monografija:

 • Dojilje u rimskom Egiptu, Beograd, 2009, str. 123. ISBN 978-86-85129-70-4

 

Objavljeni izvor:

 • Oxy 5061, The Oxyrhynchus Papyri, vol. 75, edited with translations and notes by H. Maehler, C. E. Roemer, R. Hatzilambrou, Graeco-Roman Memoirs, No. 96, published by The Egypt Exploration Society with the support of The Arts and Humanities Research Council and The British Academy, London 2010, 127.

 

Članci:

 • A GIS Database of Montenegrin Katuns (Kuči Mountain and Durmitor), in: Ioannides, M., Fink, E., Moropoulou, A., Hagedorn-Saupe, M., Fresa, A., Liestøl, G., Rajcic, V., Grussenmeyer, P. (Eds.) Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31 – November 5, 2016, Proceedings, Part II. Lecture notes in Computer Science 10059 (Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-48973-5) 2016, 72-80.
 • Veteran settlement in Illyricum during the reign of Tiberius, P. Kovacs, B. Feher (eds.), Tiberius in Illyricum – Die Gründung Pannoniens, Budapest 2016. (koautor S. Ferjančić, u štampi).
 • Senators from Roman Phrygia, G. Tsetskhladze, M. Bilge Baştürk (eds.), The Phrygian Lands Over Time (From Prehistory To The Middle Of The 1st Millennium AD), Oxford 2016. (u štampi).
 • From East to West. Recruitment of soldiers from Asia Minor in Legio VII Claudia and Legio XI Claudia, Sanader, D. Demichelli (ur.), Stoljeće hrabrih: arheologija rimskog osvajanja i otpora starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, Zagreb 2015. (u štampi)
 • Saxa loquntuur – kamenje govori ukoliko ga pustimo, Istorijski zapisi 1-2/2014, 91-98
 • Fanula Papazoglu i razvoj grčke epigrafike u Srbiji, Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи. Зборник радова, Београд 2013, 319-323.
 • Istaknute porodice u Lidiji i Frigiji u rimskom periodu, Antika, savremeni svet i recepcija antičke kulture, Beograd 2012, 269-276.
 • Roman Senators from Lydia and Phrygia I to III century AD (Preliminary research), Зборник Матице српске за класичне студије 13, 2011, 195-202.
 • New Inscriptions from Pannonia and Dalmatia, ZPE 169 (2009), 245-248 (koautorstvo sa S. Ferjančić i M. Babić)
 • Antičke studije i prevedena literatura, Evropske ideje, antička civilizacija i srpska kultura, Beograd 2008, 295-300
 • Svakodnevni ţivot u rimskom Egiptu: kontracepcija, Zbornik Matice srpske za klasične studije 9 (2007), 177-186
 • Dve dedikacije Jupiteru iz Narodnog muzeja u Šapcu, Museum (Narodni muzej Šabac) 7 (2006), 25-35 (koautorstvo sa S. Ferjančić)

 

Prikazi:

 • Stevović, Praevalis. Obrazovanje kulturnog prostora kasnoantičke provincije. Praevalis. The making of the cultural space of the late antique period, Podgorica 2014, str. 200, Istorijski zapisi 1-2/2015, 239-241.
 • Miroslava Mirković, Мunicipium S. Rimski grad u Кominima kod Pljevalja, Beograd: Filozofski fakultet, 2013, 159 str, Istorijski zapisi 3-4/2013, 249-250
 • Clemens Homoth-Kuhs: Phylakes und Phylakon-Steuer im griechisch-römischen Ägypten. Ein Beitrag zur Geschichte des antiken Sicherheitswesens, München: K. G. Saur 2005, in: sehepunkte 7 (2007), Nr. 10 [15.10.2007], URL: <http://www.sehepunkte.de/2007/10/9433.html> (ISSN 1618-6168)
 • Arthur Verhoogt: Regaling Officials in Ptolemaic Egypt. A Dramatic Reading of Official Accounts from the Menches Papers, Leiden / Boston / Tokyo: Brill Academic Publishers 2005, in: sehepunkte 6 (2006), Nr. 2 [15.02.2006], URL: <http://www.sehepunkte.de/2006/02/8121.html> (ISSN 1618-6168)
 • G. Manning: Land and Power in Ptolemaic Egypt. The Structure of Land Tenure, Cambridge: Cambridge University Press 2003, Glasnik Srpskog arheološkog društva 21 (2005), 373-375
 • Jean Andreau / Jérôme France / Sylvie Pittia: Mentalités et choix économiques des Romains, Paris: de Boccard 2004, in: sehepunkte 5 (2005), Nr. 9 [09.09.2005], URL: <http://www.sehepunkte.de/2005/09/7689.html> (ISSN 1618-6168)
 • G. Manning: Land and Power in Ptolemaic Egypt. The Structure of Land Tenure, Cambridge: Cambridge University Press 2003, sehepunkte 5 (2005), Nr. 1 [15.01.2005], URL: <http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/01/6344.html> (ISSN 1618-6168)
 • Lewis, The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri (with Aramaic and Nabatean Signatures and Subscritions ed. by Y. Yadin and J. C. Greenfield), Jerusalem 1989, str. 161; H. M. Cotton, A. Yardeni, Aramaic, Hebrew and Greek Documentary Texts from Nahal Hever and Other Sites; with an Appendix containing alleged Qumran texts (The Seiyal Collection II), Oxford, 1997, str. 381; Y. Yadin, J. C. Greenfield, A. Yardeni, B. A. Levine, The Documents from the Bar-Kokhba Period in the Cave of Letters. Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Papyri (with additional contributions by H. M. Cotton and J. Naveh), Jerusalem 2002, str. 422, Starinar 52 (2002), 218-219
 • Singidunum, 1 (1997) str. 186, 2 (2000) str. 264, 3 (2002) str. 237, izdanje Arheološkog instituta Beograd, odgovorni urednik dr Marko Popović, Starinar 52 (2002), 221-222

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.