Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Peličić DamirX

 

Biografija

 

Damir Peličić, Master zdravstvene njege,  rođen je 28. 01. 1976.  godine u Titogradu,  današnjoj Podgorici, Crna Gora.

Srednju medicinsku školu je završio u Podgorici 1995. godine.

Diplomirao je 2005. godine na Visokoj zdravstvenoj školi strukovinih studija u Beogradu, i stekao zvanje strukovni medicinski tehničar.

Dalje usavršavanje nastavlja na Fakultetu  zdravstvenih nauka, studijski program  zdravstvena njega,  gdje je diplomirao 2012. godine i stekao akademsko zvanje diplomirani med. zdravstvene njege.

Godine 2015. završava Master akademske studije drugog stepena na Katedri za zdravstvenu  negu na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, i stiče akadamsko zvanje  Master zdravstvene njege.

Radni staž zasniva 1995. godine na Odjeljenju za nefrologiju sa hemodijalizom, tadašnjeg Kliničko bolničkog centra Podgorica.

Od 2006. do 2015.  godine nalazi se na poziciji glavnog medicinskog tehničara Odjeljenja za nefrologiju Klinike za Urologiju i Nefrologiju, Kliničkog centra Crne Gore.

Od 2015. godine zasniva novo radno mjesto u Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore, na radne zadatke saradnika za edukativnu i istraživačku djelatnost u zdravstvenoj njezi.

Od  2013-2020. godine bio je  angažovan  kao nastavnik saradnik u Srednjoj medicinskoj školi u Podgorici na predmetu interne bolesti sa njegom.

Od 2016 - 2017. godine bio je angažovan na Medicinskom fakultetu, studijski program Visoka medicinska škola Berane Univerzitet Crne Gore u Podgorici, kao stručni saradnik praktične nastave za predmete: gerijatrija i njega starih osoba,  zdravstvena njega jedan, i klinička praksa.

Od 2018 - 2020. godine je angožovan na istom fakultetu na specijalističkim studijama zdravstvene njege, za predmete:  osnovi kliničke prakse, menadžment u zdravstvu i mentalna higijena.

Učestvovao je na projektu „Unapređenje zdravstvenog sistema u Crnoj Gori“ u organizaciji svjetske banke 2007. i 2008. godine, kao teorijski predavač iz oblasti zdravstvene njege u nefrologiji i urologiji.

Od 1996. godine aktivni je član Nacionalnog udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Crne Gore.

Od 2006. godine aktivni je član EDNTA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nursing Association/European Renal Care Association).

Od 2008-2015. godine bio je mentor za stručno osposobljavanje medicinskih sestrama i zdravstvenih tehničara sa srednjim i visokim obrazovanjem.

 Prvi je autor 60 stručnih i naučnih radova, od čega je dvadesetak radova prezentovano u vidu postera i usmene prezentacije na godišnjim evropskim i svjtskim kongresima - konferencijama.

Radovi u cjelosti objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka: 3. (tri).

Radovi u cjelosti objavljeni u  časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu  distribuciju i rezime na stranom jeziku: 14. (četrnaest).

Autor je ukupno četiri poglavlja u udžbeniku „Infektivne bolesti sa njegom bolesnika“ za studente Visoke medicinske škole u Beranama.

Bio je Predavač 2016 god. u više navrata, u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME), u organizaciji Centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore, i Ministarstva zdravlja Crne Gore.

 Nagradjen je a za najbolju poster prezentaciju na IV Medjunarodnom  kongresu udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srbije u Beogradu, 14. 06. 2015 godine.

Nagradjen je za najbolju usmenu prezentaciju na I Nacionalnom kongresu unije udruženja medicinskih - sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije na Tari, 05. 11. 2017. godine.

Dobitnik je zahvalnice za podršku i učesće u širenju misije sestrinstvo bez granica na I Nacionalnom kongresu unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije na Tari, 05. 11.2017. godine.

Nagrađen je od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, odlukom br. 3672-2. od 25. 12. 2018. god. za originalni naučni rad: “Attitudes towards organ donation and transplantation among transplant – related health workers and the local population of Montenegro” – Experimental and Clinical Transplantation. DOI: 10.6002/ect.2018.0206., “SCI-EXP”.

Bio je predavač po pozivu u dva navrata, i to: na I kongresu nefrološke zdravstvene nege Slovenije u Portorožu, 26. 11. 2016. godine, i na sesiji, u organizaciji farmacetutske kuće “Hoffman la – Roche”, u Podgorici 22.09.2018.godine.

 Urednik je u stručnom i naučnom časopisu unije udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Republike Srbije, ”Journal Union Assotiation Nurses and Health Tehnicians of Serbian”.

Recenzent volonter u časopisu, Journal of Healthcare Leadership, Indexed online: Emerging Sources Citation Index (ESCI), from 2016, PubMed and PubMed Central (J Healthc Leadersh), Scopus, from 2014 (Correct as at December 8, 2016), Directory of Open Access Journals (DOAJ) OAIster - The Open Access Initiative

Recenzent volonter u časopisu, Journal Nursing: Research and Reviews, Indexed online: Emerging Sources Citation Index (ESCI), from 2016, PubMed and PubMed Central (J Healthc Leadersh), Scopus, from 2014 (Correct as at December 8, 2016), Directory of Open Access Journals (DOAJ) OAIster - The Open Access Initiative

Učesnik je preko pedeset edukativnih tečaja, radionica i kongresa u zemlji i inostranstvu.

Volonter je u Crvenom krstu glavnog grada Podgorice, i sudija na Prvenstvu Glavnog grada Podgorice u pružanju prve pomoći i Državnom takmičenju ekipa Crvenog krsta Crne Gore u pružanju prve pomoći.

Rad na kompjuteru Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Excel, pretraživanje Internetom – odličan. Pretraživanje medicinskih baza podataka i medicinske literature - odličan.

Od 2017. godine doktorand je doktorskih akademskih studija – medicinske nauke, uža naučna oblasti preventivna medicina, na  fakultetu  Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Republika Srbija. Položio je završni usmeni doktorski ispit i prijavio doktorsku disertaciju.

 

Bibliografija

 

Radovi u cjelosti u medjunarodnim naučnim časopisima (M20)

 

1. Damir Pelicic, Batric Vukcevic, Darijo Bokan, Vesna Stojanovic, Nemanja Radojevic. Attitudes towards organ donation and transplantation among transplant – related health workers and the local population of Montenegro – Experimental and Clinical Transplantation. DOI: 10.6002/ect.2018.0206 (M23)

2. Damir Pelicic, Marina Ratkovic, Danilo Radunovic, Nikolina Basic Jukic. Development of the national transplant         program  in Montenegro– Experimental and Clinical Transplantation. DOI: 10.6002/ect.2018.0400 (M23)

3. Marko Vukovic, Petar Kavaric, Aleksandar Magdalinic, Peri Nikomanis, Savo Tomovic, Damir Pelicic. Perineural invasion on biopsy specimen as predictor of tumor progression in aging male treated with radical prostatectomy. Could we use it for pre-surgical screening?-The Aging Mal doi.org/10.1080/13685538.2019.1581758 (M22)

 

Radovi u cjelosti u stručnim i naučnim časopisima koji imaju redovnu distribuciju i rezime na stranom jeziku (M50)

 

1 . Pelicic D, Vukcevic B, Ratkovic M, Radunovic D, Radojevic N.: KIDNEY GRAFT REJECTION AFTER SILICONE BREAST IMPLANT SURGERY, Acta Medica Medianae. 2020 jun DOI: 10.5633/amm.2020.0314 [Epub ahead of print] (M51)

2. Damir Peličić, Marina Ratković, Aleksandra Ražnatović, Dragica Terzić, Jadranka Vuković, Ljiljana Pajović.: Prevencija hepatitisa B kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize, Sestrinska reč, broj. 61/62, (2012) 9-12. (M53)

3. Damir Peličić, Radmila Bracanović, Ivana Drašković, Jadranka Vuković.: Hemodijaliza i moguće komplikacije na hemodijalizi, Sestrinska reč, broj. 63/64, (2013) 18-20.(M53)

4. Damir Peličić, Marina Ratković, Danilo Radunović, Darijo Bokan, Danijela Marković.: Procjena kvaliteta života kod bolesnika na hroničnom programu hemodijalize. Sestrinska reč, broj. 69/70, (2014) 12-15.(M53)

5. Damir Peličić, Danilo Radunović, Darijo Bokan.: Osnovi metodologije naučno-istraživačkog rada- INSPIRIUM, broj. 12, (2015) 2-7.(M53)

6. Damir Peličić, Marina Ratković, Danilo Radunović, Vladimir Prelević, Darijo Bokan.: Informacioni sistemi u nefrologiji. Sestrinska reč, broj. 71, (2015) 9-15.(M53)

7. Peličić Damir, Ratković Marina, Radunović Danilo, Prelević Vladimir.: Etički aspekti transplantacije tkiva i organa. Inspirium. 2015; (14) : 35-38.(M53)

8. Peličić Damir, Ratković Marina, Radunović Danilo, Prelević Vladimir.: Dijagnoza i etički aspekti dijagnoze moždane smrti. Inspirium. 2015; (14) : 29-34.(M53)

9. Peličić Damir, Radunović Danilo, Dobrović Dragica, Bokan Darijo.: Klinička istraživanja i uzorkovanje u naučno-istraživačkom radu. Sestrinska reč, broj.15, (2015) 4 -7.(M53)

10. Jadranka Vuković, Dragana Ivanović, Damir Peličić.: Značaj zdravstveno vaspitnog rada i njege kod oboljelih od hroničnog hepatitisa C. Medicinski  zapisi, Volumen 64, broj 1, (2015) 325.(M53)

11. Peličić Damir, Vukadinović Snežana, Bokan Darijo, Dobrovic Dragica, Bokan Dalibor. Priprema donora i recipijenta za transplantaciju bubrega. Inspirium. 2016; (15): 52-55.(M53)

12. Peličić Damir, Bokan Darijo, Dobrović Dragica, Bokan Dalibor.:Klasifikacija nauke. Sestrinska reč, broj.73, (2016) 16 -20.(M53)

13. Vladimir Prelevic, Damir Pelicic.: Redukcija serumskih vrijednosti fosfata kod pacijenata na hemodijalizi. Časopis vizija, broj.1, (2017) 12-15.

14. Damir Peličić, Dragica Dobrovic.: Transplantacija tkiva i organa - INSPIRIUM, broj. 18.19.20., (2017) 51-54.(M53)

15. Mitar Saveljic, Damir Pelicic, Dragica Dobrovic.: Procjena kvaliteta zivota zena operisanih od karcinoma dojke - INSPIRIUM, broj. 18.19.20., (2017) 11-16.(M53)

16. Damir Pelicic.:Diabetes mellitus i njegova pretnja po zdravlje stanovništva u Crnoj Gori i Svetu. Časopis Sestrinska vizija, broj.6, (2020) 05-06.

 

Nacionalne monografije, tematski zbornici od nacionalnog značaja

 

 1. Udžbenik za studente Visoke medicinske škole u Beranama, Medicinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore „Infektivne bolesti sa njegom”. Izdavač: Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici 2013. god. (Prvi autor 4. poglavlja). (M42)

 

Zbornici sa regionalnih i medjunarodnih naučnih skupova-konferencija

 

 1. Pelicic D. Menadžment i funkcionisanje službe na nefrologiji sa hemodijalizom-Simpozijum glavnih medicinskih sestara- tehničara i profesora zdravstvene nege. Tara 28.11.-01.12.2007. g. Publikovano u zborniku radova.
 2. Pelicic D, Bracanović R. The prevention of hepatitis C in the patients subject to the chronic hemodialysis programme. -37 th EDTNA-ERCA Intenational conference Prague, Czech Republic 6-9 september 2008. Publiched in Abstract book.
 3. Peličić D. Nutricija-značaj medicinske sestre u edukaciji pacijenta na -Simpozijum glavnih medicinskih sestara- tehničara i profesora zdravstvene nege. Tara 26.11.- 29.11.2008. g. Publikovano u zborniku radova.
 4. Pelicic D, Rasovic Z. Evaluation of results of patients with transplanted organs in Montenegro.-38 th EDTNA-ERCA International conference Hamburg, Germany 5-8 september 2009. Publiched in Abstract book
 5. Pelicic D, Bracanovic R, Duretic S, Gilic S. The prevention of hepatitis B in the patients subject to the chronic hemodialysis programme.-38 th EDTNA-ERCA International conference Hamburg, Germany 5-8 september 2009. Publiched in Abstract book
 6. Peličić D. Matijević S, Mitrović S. Multidisciplinarni pristup liječenju pacijenata na dijalizi .- Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara,10.5.-14.5.2010. god. Publikovano u zborniku radova.
 7. Pelicic D. Značaj i primjena menadžment sistema u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti .- Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 25.11.- 28.11.2009. god. Publikovano u zborniku radova.
 8. Peličić D. Značaj pravilne ishrane kod pacijenata na hroničnom programu hemodijalize. Publikovano u zborniku radova. -Simpozijum glavnih medicinskih sestara- tehničara i profesora zdravstvene nege. Tara 25.11.-28.11.2009. god. Publikovano u zborniku radova.
 9. Peličić D, Gilić S, Bracanović R, Mitrović S. Procjena sposobnosti pacijenta za samostalno izvođenje peritoneumske dijalize u kućnim uslovima.- Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 25.11.- 28.11.2009. god. Publikovano u zborniku radova.
 10. Pelicic D, Ratkovic M, Terzic D, Nikcevic D, Rasovic Z. Prevention of influenza caused by h1n1 virus in transplant patients in Montenegro.-39th EDTNA-ERCA International conference Dublin , Ireland 18-25 september 2010. Publiched in Abstract book.
 11. Pelicic D. The effect of professional stress on on nurses working at the haemodialysis centres in Montenegro.- 40th EDTNA-ERCA Internacional conference, 10-13 september 2011. LJubljana, Slovenia. Publiched in Abstract book.
 12. Pelicic D, Ratkovic M, Gledovic B, Babovic B, Rasovic Z. Risik factor impact on the development of diabetes mellitus in kidney transplant patients.- 40th EDTNA-ERCA Internacional conference, 10-13 september 2011. LJubljana, Slovenia. Publiched in Abstract book.
 13. Peličić D. Hronična bubrežna insuficijencija – preporuke za bolesnike.-XII Simpozijum UMSTBS, Vrnjačka Banja, 08.05.- 12.05.2012. god. Publikovano u zborniku radova.
 14. Peličić D. Komunikacija u zdravstvenim ustanovama.- XXI Kongres udruženja nefroloških sestara Srbije, Divčibare Srbija, 26.09-30.09. 2012 god. Publikovano u zborniku radova.
 15. Pelicic D. Motivation: an important parameter in the educational healthcare work with patients subject to the chronic dialysis program.-5th EfCCNa and UINARS Congress, Belgrade Serbia, 23 - 25 May 2013. Publiched in Abstract book.
 16. Pelicic D, Ratkovic M, Kavaric P, Gledovic B, Djurovic D, BrajovicV, Babovic B, Radunovic D, Bracanovic R, Djuretic K. First kidney transplantation in Montenegro.- 42nd EDTNA/ERCA International conference, Malmo, Sweden 2013. Publiched in Abstract book.
 17. Peličić D, Bokan D. Dominacija ženske populacije pri dobrovoljnom davalaštvu organa kod žive srodne transplantacije bubrega.- Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 14. 05.- 18. 05. 2014. god. Publikovano u zborniku radova.
 18. Peličić D, Bokan Neposredno praćenja pacijenta 48 sati prije i nakon transplantacije bubrega.- Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 14. 05.- 18. 05. 2014. god. Publikovano u zborniku radova.
 19. Pelicic D, Ratkovic M, Radunovic D, Prelevic V. An acute graft rejection after breast implants surgery in patient with kidney transplantation.- 44-th EDTNA/ERCA International conference, Drezden, Germany, 2015. Publiched in Abstract book.
 20. Peličić D, Bracanovic R, Drasković I, Rasovic Z, Velimirovic D, Krstajic J, Bosnic S. Role of medical nurses in establishment and development of transplantation programme in Clinical Center of Montenegro-12th he Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artifi cial Organs (BANTAO) Congress 2015. Opatija Croatia.   Publiched in Abstract book.
 21. Pelicic D, Ratković M, Radunović D. Dijagnostika moždane smrti i  etički aspekti transplantacije tkiva i organa.- IV Kongres udruženja medicinskih sestara tehničara i babica Republike Srbije. Beograd, 10.14.06.2015.godine. Publikovano u zborniku radova.
 22. Pelicic D, Radojevic N, Stojanovic V, Bokan D, Dobrovic D, Bokan D. Attitudes of health workers and citzens of Podgorica Montenegro on transplantation and organ donation.- 45-th EDTNA/ERCA International conference, Valencia, Espana, 2016. Publiched in Abstract book.
 23. Marina Ratkovic, Danilo Radunovic,Vladimir Prelevic, Branka Gledovic, Dijana Sisevic, Ivana Miketic, Ana Nenezic, Jelena Jovetic, Zoja Stankovic, Irena Subaric, Rajmonda Tuna, Radmila Bracanovic, Damir Pelicic, Ivana Draskovic, Zorica Rasovic, Dragana Velimirovic, Jelena Krstajic, Snezana Bosnic, Group of renal nurses, group of students of medicine, Group of students from Natural Science and Biotechnical chool. Attitudes about organ donation and transplantation among Montenegrin population.-4th ELAPAT CONGRESS Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of Transplantation 22-23 April 2016 Anbelicum Congress Centre, Rome – Italy. Publiched in Abstract book.
 24. Pelicic D, Radojevic N, Stojanovic V, Bokan D, Dobrovic D, Bokan D. Knowledge of health workers and citzens of Podgorica Montenegro on transplantation and organ donation.- 45-th EDTNA/ERCA International conference, Valencia, Espana, 2016. Publiched in Abstract book.
 25. Pelicic D. Attitudes and knowledge of healthcare workers and citizens of Podgorica on transplantation and organ donation - Prvi kongres nefroloske zdravstvene nege Slovenije Portoroz, 24.-26. novembar 2016. Pozivno predavanje. Publiched in Abstract book.
 26. Pelicic D, Radojevic N. Organ donation in Montenegro-7-th EFCCNa Congress 15-18 february 2017 Belfast, Northern Ireland. Publiched in Abstract book.
 27. Pelicic D, Radojevic N. Awareness of citizens of Montenegro on organ donation-7-th EFCCNa Congress 15-18 february 2017 Belfast, Northern Ireland. Publiched in Abstract book.
 28. Saveljic M, Pelicic D, Dobrovic D. Procjena kvaliteta zivota zena operisanih od karcinoma dojki u Klinickom centru Crne Gore. XV simpozijum udruzenja medicinskih sestara, tehnicara i babica Republike Srpske sa medjunarodnim ucescem, hotel monument Kozara 08-11.06 2017. god.
 29. Saveljic M, Dobrovic D, Pelicic D. Kvalitet zivota zena operisanih od karcinoma dojke. XV simpozijum udruzenja medicinskih sestara, tehnicara i babica Republike Srpske sa medjunarodnim ucescem, hotel monument Kozara 08-11.06 2017. god.
 30. Pelicic D, Radunovic D, Dobrovic D. Live kidney transplantation in - 46-th EDTNA/ERCA International conference, Krakow , Poland, 2017. Publiched in Abstract book.
 31. Pelicic D, Radunovic D, Dobrovic D. Emotional kidney transplantation in Montenegro.- 46-th EDTNA/ERCA International conference, Krakow Poland, 2017. Publiched in Abstract book.
 32. Pelicic D, Radojevic N, Dobrovic D, Stojanovic V, Bokan D, Radunovic Religion of citizens of Montenegro and organ donation.- 46-th EDTNA/ERCA International conference, Krakow, Poland, 2017. Publiched in Abstract book.
 33. Pelicic D, Dobrovic D. Neophodni preduslovi za razvoj transplantacionog programa. Prvi nacionalni kongres unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije. Tara, 01-05. 11.2017. godine.
 34. Saveljić M, Minić S, Pelicic D. Tretman u kućnim uslovima i refleksija hroničnog bolesnika oboljelog od moždanog udara na porodicu. Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 29.11.-03.12. 2017. god. Publikovano u zborniku radova.
 35. Mitar S, Damir P, Dragica D. Znacaj faktora rizika za nastanak koronarne bolesti. III kongres udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem, Banja Luka 07.06.-11.06.2018. god. Publikovano u zborniku radova.
 36. Pelicic D. Attitude toward organ donation related to the age structure in 47-th EDTNA/ERCA International conference, Genoa, Italy, 2018. Publiched in Abstract book.
 37. Pelicic D. Kidney transplantation in with Digeorge syndrome. 47-th EDTNA/ERCA International conference, Genoa, Italy, 2018. Publiched in Abstract book
 38. Pelicic D, Dobrovic D. Evaluation of transplanted patients from Montenegro 2005-2015. World Congress for Critical Care Nurses. 13th WFCCN & 10th UINARS Congress in Belgrade, Serbia. 2018. Publiched in Abstract book
 39. Dobrovic D, Pelicic    Risk  factors  for  the  acquisition  of Postoperative delirium in kardio-surgical operations. World Congress for Critical Care Nurses. 13th WFCCN & 10th UINARS Congress in Belgrade, Serbia 2018. Publiched in Abstract book
 40. Pelicic D, Dobrović D, Saveljić M. Prevencija tipa 2. dijabetesa. II Nacionalni kongres Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, Tara 2018. Publikovano u zborniku radova.
 41. Saveljić M, Pelicic D, Dobrović D. Značaj timskog rada medicinskog osoblja u zbrinjavanju politraumatizovanih pacijenata.- Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 28.11.-02.12. 2018. god. Publikovano u zborniku radova.
 42. Pelicic D, Ratkovic M, Radunovic D, Basic- Jukic N. Development of the national transplant program in Montenegro. 48-th EDTNA/ERCA International conference, Praga, Czech Republic , 2019. Publiched in Abstract book.
 43. Peličić D, Ratković M, Teofilov S, Dobrovic D, Saveljić M, Bracanović R. Autozomno dominantna bolest policističnih bubrega kod bolesnika na hemodijalizi – XXVIII Kongres nefroloških sestara Srbije sa mdjedjunarodnim učešćem. Kladovo, 10-13.10.2019. god. Publikovano u zborniku radova.
 44. Saveljić M, Dobrovic D, Peličić. Narativna medicina. - Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara iz prakse i profesora zdravstvene nege. Tara, 27.11.-01.12. 2019. god. Publikovano u zborniku radova.
 45. Pelicic D, Dobrović D, Saveljić M. Hipertenzija i hronična bubrežna bolest. III Nacionalni kongres Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, Tara 08.11. 2019. Publikovano u zborniku radova.
 46. Pelicic D, Opinion of health professionals and general population in Montenegro on approval of organ donations. 49-th EDTNA/ERCA International conference, Ljubljana, Slovenia, 2020. Publiched in Abstract book.