Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Šćepanović MaraX

Rodjena sam 12. juna 1961. godine u Nikšiću, Crna Gora.

       Osnovnu i srednju školu sam završila u Podgorici. Studije fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu  u Podgorici sam započela 1980.godine i završila 1985. godine. Iste godine sam se zaposlila na Prirodno-matematičkom fakultetu kao asistent-pripravnik. Poslijediplomske studije Fizičkog fakulteta u Beogradu sam upisala 1986. godine. U martu 1989. godine odbranila sam magistarski rad pod nazivom: "Štarkovo širenje spektralnih linija iz viših multipleta jedanput jonizovanog argona". Iste godine sam izabrana u zvanje asistenta na Odsjeku za fiziku.     

       Kao asistent sam držala računske i eksperimentalne vježbe na tehničkim fakultetima Univerziteta Crne Gore, vježbe iz Fizičke mehanike i molekularne fizike i Laboratorijski praktikum I, na I godini, Elektromagnetizma i Optike na II godini, Atomske fizike i Uvoda u teorijsku fiziku na III godini Odsjeka za fiziku kao i Laboratorijski praktikum iz fizike na I godini Odsjeka za biologiju PMF-a.

       U martu 2003. godine odbranila sam doktorsku disertaciju pod nazivom "Zavisnost Štarkovih parametara spektralnih linija višestruko jonizovanih atoma od naelektrisanja ostatka emitera".        

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

         U zvanje docenta sam izabrana u junu 2003. godine.                          

         Poslije izbora predajem  Atomsku fiziku na osnovnim studijama, dio obaveznog predmeta Izabrana poglavlja moderne fizike, kao i dva izborna predmeta, Kvantna optika i Zaštita od jonizujućeg zračenja, na poslijediplomskim studijama Studijskog programa Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu i  Fiziku na Elektrotehničkom fakultetu osnovne studije, oba studijska programa.  U zvanje vanrednog profesora sam izabrana u junu 2008. godine.Tokom 2009. i 2010. godine sam predavala  i Fiziku  na Mašinskom fakultetu osnovne studije, u Podgorici i Pljevljima. Od decembra 2007. do septembra 2009. godine sam bila rukovodilac studijskog programa Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu.

U decembru 2013. godine sam izabrana u zvanje redovnog profesora.