Medicinski fakultet, 21.09.2019

BiografijaDr sc. med. Elvir Zvrko je rođen u Bijelom Polju 1974. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Na istom fakultetu je 2005. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Faktori rizika za maligne tumore larinksa”. Doktorsku tezu pod nazivom “Korelacija imunohistohemijske ekspresije endoglina i E-kadherina i kliničko-patoloških karakteristika karcinoma larinksa” je odbranio 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završio je 2006. godine specijalističke studije iz oblasti otorinolaringologije. Dio specijalističke edukacije u trajanju od 12 mjeseci obavio je u Klinici za ORL Univerzitetske bolnice u Bazelu, Švajcarska. Užu specijalizaciju iz plastične hirurgije glave i vrata završio je 2016. godine u Klinici za ORL i hirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb.

Dr sc. med Elvir Zvrko angažovan je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore kao saradnik u nastavi za predmet Otorinolaringologija za studente medicine i stomatologije od 2009. godine. Angažovan je i za izvođenje nastave na predmetu Klinička praksa I i II od 2017. godine. Na Visokoj medicinskoj školi u Beranama angažovan je kao stručnjak iz prakse za predmete Gerijatrija i njega starih osoba i Zdravstveno vaspitanje od 2015. godine. Na Fakultetu političkih nauka angažovan je kao stručnjak iz prakse za predmet Socijalna gerontologija od 2017. godine.

Direktor je Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Crne Gore od marta 2018. godine. Za primarijusa je izabran u decembru 2012. godine. U Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore saradnik je za međunarodnu saradnju i kontinuiranu medicinsku edukaciju od septembra 2011. godine. Zamjenik je predsjednika Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore (od juna 2017. god.). Mentor je za oblast otorinolaringologija za ljekare na specijalizaciji. Sudski vještak je medicinske struke za oblast otorinolaringologija. Bio je član (od 2010. godine) i predsjednik Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (april 2013- april 2014. god.). Član je Nacionalne komisije za kontrolu pušenja. Član je Interresorne radne grupe za pripremu Strategije pametne specijalizacije Crne Gore- S3- 2018-2022. Član je Radne grupe za pregovaračko poglavlje 3- Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Koordinator je za Crnu Goru medicinskog programa Američko- Austrijske fondacije (od 2005. godine). Član je Tehničnog komiteta ISME/TK 014: Tehnologija zaštite zdravlja Instituta za standardizaciju Crne Gore (od oktobra 2013. god.). Bio je konsultant na sastavljanju paketa zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite za oblast otorinolaringologija. Bio je konsultant Svjetske banke na projektu Reforme sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori (oktobar 2007- mart 2008). Bio je član Komisije za davanje stručnog mišljenja u postupku priznavanja inostranih sertifikata iz oblasti otorinolaringologije  a koju je osnovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore. Član je Udruženja otorinolaringologa Crne Gore, Balkanskog udruženja otorinolaringologa- hirurga glave i vrata, Ljekarske komore Crne Gore. Od 2018. godine je predsjednik Udruženja otorinolaringologa Crne Gore. Član je Uređivačkog odbora časopisa Društva ljekara Crne Gore »Medicinski zapisi«. Kontinuirano radi na svom stučnom usavršavanju, što se može sagledati kroz učešće na brojnim nacionalnim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima na kojima je održao i veći broj predavanja. Bio je predsjednik, sekretar ili član organizacionih ili naučnih odbora većeg broja međunarodnih i nacionalnih stručnih skupova, kongresa, konferencija. Autor je ili koautor preko 120 naučnih i stručnih radova.

Broj posjeta : 1080