Mašinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Vujadinović RadojeX

Rođen sam 22.8.1974. godine u Beogradu. Oženjen sam i imam troje djece.

Osnovnu i srednju školu sam završio u Nikšiću.

Školske 1992/93 godine upisao sam se na Mašinski fakultet, Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Diplomski rad pod nazivom ″Analiza uticaja temperature predgrijavanja goriva na proces sagorijevanja obradom snimljenih indikatorskih dijagrama GMT-ovog brodskog motora tip SS 4214″ sam odbranio 18. novembra 1998. godine kod Prof. Dr Božidara Nikolića. Nakon završenih dodiplomskih studija počinjem da radim kao saradnik na Katedri za mehanizaciju Mašinskog fakulteta u Podgorici.

Postdiplomske studije upisao sam školske 1998/99. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Motori SUS. Magistarski rad pod nazivom ″Stanje izduvne emisije motornih vozila u eksploataciji″ odbranio sam 23. marta 2004. godine, pod mentorstvom Prof. dr Stojana Petrovića.

Kao stipendista Ministarstva prosvjete, nauke i sporta Republike Slovenije sam krajem 2004. godine, proveo dva mjeseca na usavršavanju na Mašinskom fakultetu u Mariboru, pod mentorstvom Emeritus profesora Želimira Dobovišeka. Usavršavanje u istoj ustanovi sam nastavio i u 2005. godini (još dva i po mjeseca), gdje sam uradio i najveći dio istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ″Modeliranje emisije ugljendioksida putničkih vozila u saobraćaju″ sam odbranio 13. decembra 2005. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kod mentora Prof. dr Stojana Petrovića.

Izvodio sam nastavu na više predmeta iz oblasti Motori i vozila na osnovnim i poslijediplomskim studijama na studijskim programima Mašinstvo i Drumski saobraćaj. Takođe sam bio angažovan na izvođenju nastave na studijskom program Drumski saobraćaj iz sljedećih predmeta: Planiranje saobraćaja, Bezbjednost saobraćaja, Saobraćajno projektovanje i Transport robe.

Od 2006.-2013 godine sam obavljao dužnost nacionalne kontakt osobe (NCP) za Sedmi okvirni program Evropske Unije (FP7) - sektor transport.

Učestvovao sam na više međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih i stručnih projekata.

Bio sam član naučnih i organizacionih odbora više međunarodnih naučno-stručnih skupova.

U toku dosadašnjeg profesionalnog angažmana učestvovao sam na više stručnih poslova iz oblasti motora i vozila. Osim energetske efikasnosti u saobraćaju, te ocjeni negativnog uticaja saobraćaja na životnu sredinu, kao ključnih oblasti kojima se bavim, u sklopu globalne tendencije cjeloživotnog učenja svoje interesovanje usmjeravam i na obnovljive izvore energije i održivi razvoj u cjelini. Ovim sam svoja znanja i kompetencije proširio i na oblast energetike, odnosno obnovljivih izvora energije. Prethodno mi je dalo mogućnost da budem angažovan kao konsultant i ekspert na značajnom broju nacionalnih i međunarodnih projekata.

Objavio sam i prezentirao preko 60 naučnih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.