ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razlikuje ekološku od integralne i konvencionalne zaštite ratarskih i povrtarskih kultura, - zastupa osnovna načela ekološki prihvatljive zaštite ratarskih i povrtarskih kultura, - prepozna potencijalne ekološke rizike u biljnoj proizvodnji, - donese odluku o načinu suzbijanja štetnih organizama u skladu sa principima ekološke zaštite.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA PEROVIĆ