Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student poslije položenog ispita treba da poznaje biologiju voćaka, rodne elemente, principe rezidbe i uzroke nerodnsoti voćaka. Takođe, treba da poznaje osnovne agrotehničke mjere, ekološke i druge faktore koji određuju planiranje zasada, razmnožavanje i regeneraciju voćaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija