RIZICI I OSIGURANJE U POLJOPRIVREDI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog predmeta student će moći da: 1. Definiše rizik, imenuje oblike i faze upravljanja rizikom i kvantifikuje rizik. 2. Definiše osiguranje, imenuje funkcije, elemente i zadatke tehničke organizacije osiguranja. 3. Navede oblike organizovanja osiguravajućih kompanija, lica i dokumenta u osiguranju. 4. Opiše i klasifikuje vrste osiguranja imovine i lica prema različitim kriterijumima. 5. Objasni načela osiguranja imovine i obračuna naknadu iz osiguranja. 6. Analizira i raspravlja o rizicima i osiguranju u poljoprivredi. 7. Opiše i klasifikuje vrste osiguranja u poljoprivredi. 8. Definiše saosiguranje i reosiguranje. 9. Navede i objasni hedžing strategije sa finansijskim i robnim poljoprivrednim derivatima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN1.5x1
1B
1x1
1B
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ1.5x1
1B
1x1
1B