MENADŽEMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U POLJ.


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što polože ovaj ispit studenti će moći da: 1. Na efektivan i efi kasan način organizuju poslovanje preduzeća iz oblasti poljoprivrede; 2. Obavljaju menadžerske aktivnosti na različitim nivoima, u skladu sa dinamičnim i konkurentnim poslovnim okruženjem; 3. Koriste potrebna organizaciona, upravljačka, rukovodna, poslovna i druga stručna znanja u skladu sa promjenjivim zahtjevima društva u urbanim i periurbanim područjima i principima poslovanja u tržišnoj ekonomiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ
MIOMIR JOVANOVIĆ