Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će steći znanja koja mu omogućavaju da: • Definiše oblasti primjene pesticida sa posebnim osvrtom na sredstva za zaštitu bilja • Poznaje osnovne osobine pesticida i njihov mehanizam djelovanja • Poznaje sve osnovne grupe i aktivne materije fungicida, insekticida i herbicida koje se koriste u ratarstvu i povrtarstvu • Organizuje primjenu sredstava za zaštitu bilja u cilju suzbijanja štetnih organizama u ratarstvu i povrtarstvu • Tumači osnovne zakone i pravilnike iz oblasti sredstava za zaštitu bilja u Crnoj Gori i sprovodi mjere zaštite ljudi i životne okoline

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDELJKO LATINOVIĆ

II kolokvijum