BOLESTI I ŠTETOČINE UKRASNOG BILJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna simptome oboljenja na pojedinim ukrasnim biljkama; opiše štete, patogena, ciklus razvoja i epidemiološke parametre pojedinih oboljenja; prepozna najznačajnije štetočine ukrasnih biljaka prema simptomima oštećenja koja izazivaju; da odredi razvojni stadijum štetočine; da donese odluku o načinu i vremenu suzbijanja štetnih organizama (bolesti i štetočina) na ukrasnim biljkama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ1x1
3B
1x1
3B
JELENA LATINOVIĆ1x1
3B
1x1
3B

II KOLOKVIJUM