EKOTOSKIKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3++1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše osnovne pojmove iz oblasti ekotoksikologije kao što su toksičnost, kancerogenost, mutagenost i teratogenost, - razumije opasnost i rizik od pojedinih materija u životnoj i radnoj sredini čovjeka, - nabroji i opiše vrste zagađivača i izvore zagađenja u agroekosistemima, - prepozna potencijalne ekološke rizike u biljnoj proizvodnji, - preduzme neophodne mjere kako bi se biljna proizvodnja odvijala bezbjedno po životnu sredinu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA PEROVIĆ3x1
1B
1x1
1B