Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: • poznavanje potreba pojedinih vrsta i kategorija preživara u hranljivim materijama, • organizuje različite tehnike ishrane u različitim uslovima i sa različitim proizvođačkim ciljevima, • samostalno sastavlja obroka za sve vrste preživara, • kreira programa ishrane i procenu telesne kondicije krava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD ĐORĐEVIĆ4x
4P

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Predavanja

Predavanja

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Kolokvijum II