Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: • poznavanje potreba pojedinih vrsta i kategorija preživara u hranljivim materijama, • organizuje različite tehnike ishrane u različitim uslovima i sa različitim proizvođačkim ciljevima, • samostalno sastavlja obroka za sve vrste preživara, • kreira programa ishrane i procenu telesne kondicije krava

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Predavanja

Predavanja

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Kolokvijum II