Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti i procjeni hranljive vrijednosti hraniva i potrebe svinja, živine i konja, • Opisati najvažnije osobine krmiva koja se koriste u ishrani nepreživara, • Izračunati potrebe različitih kategorija svinja, živine i konja za pojedinim hranjivim tvarima i energijom • Kreirati krmne smjese i balansirati obroke za sve kategorije svinja, živine i konja • Organiyovati i primijeniti razlicite tehnike hranjenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Promjena satnice završnog ispita 15.06.

Rezultati II popravnog testa i kolokvijuma

Termin II popravnog *PROMJENA SATNICE

Termin PREDAVANJA

Rezultati II testa i kolokvijuma; Termin popravnog

Termin održavanja II kolokvijuma

Vježbe IV i V