ISHRANA PREŽIVARA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: • poznavanje potreba pojedinih vrsta i kategorija preživara u hranljivim materijama, • organizuje različite tehnike ishrane u različitim uslovima i sa različitim proizvođačkim ciljevima, • samostalno sastavlja obroka za sve vrste preživara, • kreira programa ishrane i procenu telesne kondicije krava

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA RADONJIĆ
JELENA VUKČEVIĆ1x1
5B+9S+2P
ALEKSANDAR MARTINOVIĆ1x1
5B+9S+2P
1x1
5B+9S+2P
NENAD ĐORĐEVIĆ3x1
5B+9S+2P