NOVI TRENDOVI U ISHRANI DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim i praktičnim veštinama u oblasti proizvodnje, konzervisanja i obrade hrane za životinje, kao i osposobljenost za sastavljanje obroka u skladu sa savremenim normativima i zahtevima, korišćenjem aktuelnih modela i softverskih rešenja u ishrani različitih vrsta i kategorija domaćih životinja, prema savremenim zahtevima potrošača.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA RADONJIĆ1x1
5B+1P
1x1
5B+1P
NENAD ĐORĐEVIĆ3x1
5B+1P