Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti strukturu i funkciju jedarnog i vanjedarnog nasljednog materijala – genomiku, • Razumije osnovne principe rekombinantne DNK, odnosno genetičkog inžinjeringa. • Prepoznati ulogu metoda molekularne genetike u karakterizaciji i detekciji autohtonih populacija. • Razumije i primijeni različite metode DNA ekstrakcije iz biološkog materijala (krv, dlaka i sl) • Objasniti značaj molekularnih markera i opisati osnovne laboratorijske tehnike za njihovo detektovanje. • Biti upoznat sa principima primjene molekularne biotehnologije i molerkularnih markera u savremenom stočarstvu (selekcija idr). • Odabrati odgovarajuće metode za analizu genetičke raznovrsnosti • Razviti sposobnost integrisanja različitih znanja na području molekularne i populacione genetike. .

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ3x1
5B
MILENA ĐOKIĆ2x1
5B