Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Usvoji teorijska znanja o principima i upravljanjem kvalitetom i kontrolom prehrambenih proizvoda; - Usvoji teorijska znanja o zakonskim zahtjevima u oblasti bezbjednosti hrane, tj.principima i zahtjevima standarda u oblasti bezbjednosti hrane, kao i sistemu bezbjednosti hrane- HACCP; -Usvoji znanja o upravljanju bezbjednošću hrane, principu dobre proizvođačke, dobre higijenske prakse, dobre laboratorijske prakse i drugih operativnih procedura u proizvodnji hrane; - Usvoji znanja o sertifikaciji i akreditaciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija