PORODIČNA MEDICINA


Semestar: 10
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Porodična medicina, student medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Ovladao je osnovnim principima komunikacije s pacijentom u ambulanti primarne zdravstvene zaštite (PZZ). 2. Poznaje funkcionisanje sistema PZZ kao “gate keeper-a” zdravstvenog sistema. Zna da procijeni koji problemi mogu da se rješavaju na nivou PZZ, a za koje treba pacijenta uputiti na više nivoe zdravstvene zaštite. 3. Vrednuje etičke principe i shvata sudskomedicinski aspekt djelovanja u PZZ. 4. Osposobljen je da analizira simptome i znake kod pacijenta, prepozna najčešće bolesti i stanja i postavi radnu dijagnozu, sposoban je da procijeni koje dalje dijagnostičke postupke treba da provede u rješavanju pacijentovog problema. 5. Vlada tehnikom pisanja stručnog medicinskog članka koristeći relevantnu medicinsku literaturu iz elektronskih izvora i smjernice u rješavanju otvorenih pitanja u vezi dijagnostike i liječenja konkretnog pacijenta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MERZIKA HODŽIĆ1x3
22B+2S
ALDIJANA ZEKOVIĆ1x3
22B+2S
MERZIKA HODŽIĆ.5x2
7S+5P
ALDIJANA ZEKOVIĆ.5x2
7S+5P
MILENA COJIĆ3x1
22B+2S
MILENA COJIĆ1x1
7S+5P