Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Comparative studies on native five needle pines in Austria and Montenegro
Naziv : Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 5000
Ukupan budzet : 10000
Rukovodilac : Lazarević Jelena
Opis : U Evropi se javljaju 2 vrste petoigličavih borova:Pinus cembra and Pinus peuce, obe ograničeog rasprostranjenja i na gornjoj granici šume. Ovaj projekat predložen sa ciljem da se: - izvrši poređenje stabala P. cembra i P. peuce, upotrebom stabilnih izotopa i da se urade izotopski profili za odabrane lokalitete u Austriji (P. cembra) i Crnoj Gori (P. peuce), te da se steknu znanja o faktorima životne sredine koji ograničavaju rast (stres izazvan sušom); - evidentira biodiverztet vrsta gljiva (patogenih i simbiotskih) i štetočina koje se javljaju u zajednicama sa ove dvije vrste bora, i da se uradi poređenje između njih;- da se uradi genetička karakterizacija P. peuce i P. cembra, kao srodnih vrsta.


There are 2 pine species from subgenus Strobus (five needle pines ) native to the Europe: Pinus cembra and Pinus peuce, both with restricted distribution and on upper tree line. This project is aimed at: - comparing P. cembra and P. peuce trees, by using stable isotope analysis, to establish the isotope signatures for selected sites in Austria (P. cembra) and Montenegro (P. peuce) and to learn about growth restricting factors (drought stress); - to make evidence of biodiversity of fungal species (pathogens and symbionts) and tree pests associated with those two pine species, and comparation between them; -for work on genetic characterisation of P. peuce and P. cembra populations, as possibly closely relative species.