Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : New approaches in exploring truffle biology and applications in native habitats and plantations
Naziv : Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima
Početak : 01.07.2018.
Kraj : 30.06.2020.
Skraceni naziv : Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Lazarević Jelena
Opis : Utvrđivanje novih staništa tartufa, modeliranje prostorne i temporalne distribucije tartufa sa naglaskom na predviđanje uticaja promjene životne sredine na razvoj šumskih ekosistema i pojavu/ proizvodnju tartufa koja je u korelaciji sa njima; ekonomsko modeliranje usmjereno prema boljoj procjeni profita zasnovanog na tartufima putem direktnog sakupljanja, ili razvojem pratećih aktivnosti zasnovanih na tartufima (i drugim gljivama).


Identification of new truffle habitats, modeling of spatial and temporal distribution of truffles with emphasis on predicting the impact of environmental change on the development of forest ecosystems and the emergence / production of truffles that correlate with them; economic modeling aimed at better estimating truffle-based profits through direct collection, or by developing accompanying truffle-based activities (and other mushrooms).