Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Biocontrol of phytophatogenic fungus by natural products from subtropic plants order Rosales
Naziv : Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales - Ministarstvo nauke Crne Gore - bilateralna saradnja sa Republikom Srbijom
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis : Projekat se odnosi na a) prikupljanje, ekstrahovanje i destilaciju etarskih ulja iz suptropskih biljaka koje pripadaju redu Rosales (Ziziphus jujuba i Celtis australis) iz Crne Gore, b) kvalitativnu i kvantitativnu analizu njihovih metabolita, c) evaluaciju bioloških aktivnosti ekstrakata i komercijalnih fungicida sa posebnim osvrtom na ispitivanje antifungalne, antibiofilm aktivnosti i sinergističkog/antagonističkog potencijala i d) in situ primjenu proizvoda koji se pokažu kao najefikasniji prirodni fungicidi.