3D Centar

Djelatnost 3D Centra Mašinskog fakulteta u Podgorici obuhvata istraživanje, projektovanje, upravljanje, ispitivanje i razvoj procesa i sistema u oblasti Proizvodnog mašinstva. Osnovna područja rada 3D Centra su: Geometrijsko modeliranje proizvoda i projektovanje tehnologija (CAD); Teorijske i numeričko-eksperimentalne metode proračuna procesa i sistema (CAE); Razvoj optimalnih informaciono-upravljačkih tokova (CAI); Upravljački sistemi i automatizacija mašina i procesa (CAM); Kompjuterska grafika (CG); Grafičko modeliranje i simulacije, kao i 3D štampanje modela; Kompjuterom integrisana proizvodna (CIM) tehnika i tehnologija, kroz koncept simulacionih...