Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
986 Erasmus+ Međunarodni centri inženjerske kompetencije za podsticanje razvoja održive mobilnosti u Albaniji i Crnoj Gori INTEC MF2023-2026
983 Erasmus+ Prevoz opasnih materija - Modernizacija nastavnih planova i programa i razvoj obuka za profesionalce u VŠU Zapadnog Balkana DGTRANS MF2023-2026
980 Erasmus+ IoT zelena transformacija za akademsko društvo i poslovno orijentisan ekosistem na Zapadnom Balkanu IoT-ECO MF2023-2026
979 Erasmus+ Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa na institucijama visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu PELMOB MF2023-2026
966 CEI Composites for All Advanced Materials for a modern, Improved and Sustainable Society Composites for ALL MF2021-2022
576 Bilaterala Istraživanjе i razvоj pоbоljšanih mjеra zaštitе hidrоеnеrgеtskih pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima u cilju pоvеćanja njihоvе pоuzdanоsti i еnеrgеtskе еfikasnоsti Mjere zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesima MF2020-2020
577 Ministarstvo nauke CG Crnogorski nosivi roboti MWR MF2020-2020
962 Erasmus+ Održivi univerzitet – Saradnja sa preduzećima za poboljšanje zapošljivosti diplomaca SUCCESS MF2020-2023
572 Erasmus+ D KOLN04 br. 2020-1-DE01-KA107-005650 D KOLN04 MF2020-2023
575 Ministarstvo nauke CG Kontekstualni adaptivni ekspertni sistemi za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina (HAMRIKS) HAMRIKS MF2019-2021
573 Erasmus+ Obnavljanje veza univerziteta i preduzeća u cilju unapređenja regionalnih inovativnih i preduzetničkih aktivnosti KnowHub MF2019-2022
574 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina Integrisani sistem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevovoda i karakterizaciju materijala MF2019-2021
467 Erasmus+ Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies TRAFSAF MF2018-2021
468 Erasmus+ Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana E-VIVA MF2018-2021
584 COSME Evropska preduzetnička mreža EEN (EIICM) MF2017-2018
583 COST CA COST Akcija CA16116 „Nosni roboti za povećanje, pomoć ili zamenu ljudskih motornih funkcija“ CA16116 MF2017-2021
585 Ministarstvo nauke CG CEEPUS: Razmjena znanja i iskustva iz oblasti CFD (CIII-RS-1012-02-1617). MF2016-2020
394 Bilateralni međunarodni Razvoj servisne robotike i njena primjena u proizvodnim procesima i neproizvodnim uslugama SERVISNA ROBOTIKA MF2016-2017
586 Erasmus+ REady for BUSiness -Integracija i validacija praktičnih preduzetničkih kompetencija u inženjerskim i ICT studijama REBUS MF2016-2019
588 Bilaterala Uporedna mjerenja turbulentnog vihornog mlaza iza aksijalnog ventilatora LDA I Hot-wire metodama LDA i Hot-wire mjerenja MF2016-2017
587 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Elektrolučno TIG i plazma zavarivanje visoko legiranih austenitnih Cr-Ni i nisko legiranih čelika perlitne klase primjenom aktivirajućih topitelja MF2016-2017
395 Ostalo REady for BUSiness - Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies Rebus MF2016-2019
590 Ministarstvo nauke CG Istraživanje uticaja turbulentnog vihornog strujanja na energetske parametre aksijalnih ventilatora primjenom savremenih mjernih tehnika MF2016-2017
589 Ministarstvo nauke CG Razvoj modela za poboljšavanje performansi poslovnih procesa primjenom benčmarkinga na primjeru inovativnosti MF2016-2017
52 Ostalo Mašinski fakultet projekat HERD QIMSEE HERD QIMSEE MF2015-2017
591 COSME Evropska preduzetnička mreža EEN (EIICM) MF2015-2016
598 Ministarstvo nauke CG Anliza uticaja inovacija i inovativnosti na poboljšavanje performansi poslovnih procesa INOV-PPP MF2014-2015
597 Bilaterala Mehatroničke konponente u mehatroničkim sistemima - razvoj i primjena senzora MF2014-2015
596 Ministarstvo nauke CG Istraživanje prelaznih procesa u aeromehaničkim i hidrauličkim sistemima MF2014-2016
595 Ministarstvo nauke - Bilateralni Optimizacija ventilacije tunela drumskog saobraćaja OVTDS MF2014-2016
592 TEMPUS Poboljšanje partnerstva sa preduzećima povećanjem regionalnih potencijala za upravljanje kvalitetom u VBC-u EQIWBC MF2014-2017
593 HERD Programi u visokom obrazovanju, istraživanju i razvoju na zapadnom Balkanu - sektor Energetike HERD MF2014-2017
594 Ministarstvo nauke - Bilateralni Modeliranje industrijskih procesa ocvrscivanja pod uticajem elektromagnetnog polja MF2014-2016
396 EQIWBC - IMPROVEMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPISES BY ENHENCEMENT OF A REGIONAL QUALITY MANAGEMENT POTENTIALS IN WBC Tempus MF2013-2016
51 Ostalo Prevladati tehničke razlike i socijalne sumnje koje doprinose pretvaranju jadranskog područja u stabilno središte za održivi tehnološki razvoj ADRIA-HUB MF2012-2015
599 Ministarstvo nauke CG PROJEKAT VIŠEFUNKCIONALNOG SERVISNOG ROBOTA „MNE-ROBECO MNE-ROBECO MF2012-2016
600 TEMPUS Kursevi za obuku javnih službi za održivi razvoj infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana. SD TRAIN MF2012-2015
602 Nacionalni projekat Istraživanje fenomena prelaznih procesa u hidrauličkim i aeromehaničkim sistemima MF2012-2014
603 Ministarstvo nauke CG Istraživanje prelaznih procesa u aeromehaničkim i hidrauličkim sistemima MF2012-2014
604 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Ponašanje jednoprolaznih spojeva izrađenih ATIG postupkom pri zamoru MF2012-2013
605 Bilateralni projekat Crna Gora - Bosna i Hercegovina Razvoj i primjena inteligentnih sistema u procesu zavarivanja ISWELD MF2012-2013
606 Bilaterala Istraživanje fenomena hidrauličkog udara na eksperimentalnoj instalaciji MF2012-2013
601 TEMPUS Modernizacija univerziteta Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i usluga za transfer znanja, istraživanje i inovacije WBCInno MF2012-2015
607 TEMPUS Razvoj regionalnih interdisciplinarnih studija Mehatronike DRIMS MF2010-2013