Osnovne informacije
Osnivač Laboratorije za energetiku Mašinskog fakulteta u Podgorici je akademik prof. dr Petar Vukoslavčević. U prethodnih 30 godina koliko laboratorija postoji, realizovan je veliki broj naučnoistraživačkih i stručnih projekata. Laboratorija za energetiku je opremljena sa više instalacija naučnog i didaktičkog tipa i osposobljena za različita inženjerska mjerenja u oblasti mehanike fluida, prenosa toplote i mase i energetskih postrojenja. Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetima u SAD i Evropi, laboratorija je opremljena savremenim aerodinamičkim tunelom i opremom za konstrukciju najsloženijih sondi sa zagrijanim senzorima (hot wire probe and anemometry), koje nalaze primjenu u različitim oblastima mehanike fluida, prvenstveno mjerenju brzine pri turbulentnom strujanju i simultanom mjerenju brzine i temperature fluida.

U laboratoriji se proizvode složene multisenzorske sonde sa kojima su vršena mjerenja na poznatim univerzitetima i u naučnoistraživačkim centrima u svijetu: University of Maryland, NASA Ames, Utah Salt Lake, SAD; University of Manchester, UK; CEA Grenoble, Francuska; Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; Univerzitet u Beogradu, Srbija i dr.

U Laboratoriji se koriste sledeće instalacije:

 1. Instalacija aerotunela na vazduh, sa pratećom opremom i sistemima za akviziciju podataka u cilju kalibracije mjerne opreme
 2. Instalacija aerotunela na vazduh, sa podesivim grijačima u cilju podešavanja brzine i temperature mlaza vazduha, za kalibraciju "hot-wire" sonde koja mjeri simultano brzinu i temperaturu
 3. Mjerna oprema na bazi termalne anemometrije uključujući sonde razvijene u laboratoriji, opremu za akviziciju i prateću opremu 
 4. Instalacija za kalibrisanje sondi sa zagrijanim vlaknom u uslovima superkritičnog fluida
 5. Instalacija modela saobraćajnog tunela sa sistemom ventilacije na bazi aksijalnih ventilatora
 6. Instalacija za hidrauličke udare i prelazne procese
 7. Instalacija grijanja i hlađenja (KGH) koja se sastoji iz komercijalne toplotne pumpe i klima komore
 8. Didaktička instalacija grijanja i hlađenja (KGH) proizvođača GUNT koja se sastoji od modela toplotne pumpe sa modelom potrošača rashladne energije i sa modelom klima komore 
 9. Didaktička instalacija - razmjenjivača toplote proizvođača GUNT, sa 4 tipska razmjenjivača toplote kakvi se srijeću u energetskim instalacijama  

Laboratorija raspolaže sledećom kapitalnom mjernom opremom za realizaciju naučno istraživačkih poslova iz oblasti mehanike fluida i energetike:

 1. DAQ akviziteri: Data Translation 100 kHz sampling rate, na 8 kanala
 2. DAQ akviziter za akviziciju signala sa davača pritiska na instalaciji za hidrauličke udare
 3. Osciloskop Tektronix 100MHz
 4. Softveri za DAQ: DataTranslation, LabView, GlobalLab
 5. Paleta različitih hot wire sondi za mjerenje komponenti vektora brzine, cijelog vektora, brzine i temperature, i tenzora gradijenta brzine. Sonde za simultano mjerenje brzine i temperature u turbulentnom polju fluida. Laboratorija raspolaže opremom i kapacitetima za izradu sondi, održavanje (zavarivanje senzora pod mikroskopom), kalibraciju sondi i upotrebu - sve unutar jedinstvene laboratorije
 6. Keithley DAQ akviziter za mjerenje temperatura na max 2 x 40kanala
 7. Ručni uređaji za mjerenje temperature, dinamičkog pritiska, Pitot sonde, i dr
 8. Extech ručni uređaji za mjerenje električnih veličina ("clamp-on" meter), 2 kom

Laboratorija raspolaže i sledećom opremom za rad na terenu, u poslovima mjerenja na HVAC (KGH) sistemima grijanja, hlađenja i ventilacije, te u poslovima energetskih audita zgrada:

 1. Razni komercijalni uređaji TESTO za mjerenje: brzine (turbinski anemometri), pritiska vazduha (apsolutni i dinamički), Pitot sondi u više varijanti, mjerenja temperature kontaktnim putem i optički (pirometri), IR (termo) kamera
 2. Uređaj za standardizovanu kalibraciju manometara - firme DRUCK (dead weight tester)
 3. Blower door testeri (testiranje zaptivenosti građevinskih objekata), 2kom, za manje i veće objekteNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.