Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Za prikupljanje podataka i definisanje pogodnosti prirodnih uslova za proizvodnju važnijih biljaka za ishranu stoke, kao i da utvrdi odgovarajuću tehnologiju za njihovo gajenje i iskorišćavanje. Imajući u vidu da je na stočarstvu Stečeno znanje se primjenjuje u praksi planiranjem vrste i obima proizvodnje krmnog bilja, u cilju postizanja boljih proizvodnih rezultata. Da analizira i utvrdi uticaj tehnoloških i organizacionih promjena na proizvodne rezultate i da rezultate prezentira u potrebnom obimu i formi. Za odabiranje proizvodnog programa koji će na najbolji način valorizovati date prirodne uslove i preporučiti odgovarajuća tehnološka rješenja. Da može samostalno planirati, organizovati i rukovoditi proizvodnjom stočne hrane na farmi, uz potrebu stalnog praćenja tehnoloških i organizacionih novina, kao osnove za stručno usavršavanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADISAV DUBLJEVIĆ3x1
16B+10S+22P
1x2
16B+10S+22P

Rezultati i predlog ocjena u spetembarskom ispitnom roku

Rezultati i predlog ocjena u spetembarskom ispitnom roku

Osvojeni poeni i predlog ocjena

Termin predavanja i vježbi putem ZOOM aplikacije

Termin predavanja i vježbi putem ZOOM aplikacije

Termin predavanja i vježbi putem ZOOM aplikacije

Teme za seminarske radove

Materijal za predavanje i vježbe