Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: Upoznat je sa osnovnim principima, značajem i primjenom kulture tkiva u poljoprivredi. Posjeduje znanje o principima organizacije laboratorije za kulturu tkiva, pripremanju podloge i značaju potrebnih elemenata. Može objasniti princip uzimanja izvornog materijala i faze pripreme za postavljanje na kulturu. Poznaje mogućnosti primjene različitih metoda kulture in vitro.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija