FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razumije važnost proizvodnje i prometa zdrastveno ispravnog sadnog materijala, - prepozna najvažnije bolesti i štetočine koje se javljaju u proizvodnji sadnog materijala, - nabroji metode detekcije biljnih virusa, - opiše mjere koje se mogu sprovesti u cilju oslobađanja biljnog materijala od virusa, - odabere i primijeni odgovarajuće mjere zaštite i zaštitna sredstva, - primijeni zakonsku regulativu vezanu za problematiku pojave bolesti i štetočina na sadnom materijalu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
5B
TATJANA PEROVIĆ3x1
5B
2x1
5B