Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita studenti će biti u mogućnosti da: - Opišu osnovna morfološka svojstva mikroorganizama - Objasne ekološke faktore koji djeluju na mikroorganizme, međusobni odnos mikroorganizama, njihov odnos sa drugim organizmima, način ishrane i metabolizam mikroorganizama, rast i razmnožavanje mikroorganizama, kretanje mikroorganizama, način svrstavanja mikroorganizama u sistematske kategorije - Analiziraju životna staništa mikroorganizama - Protumače patogenost mikroorganizama i imunitet životinja - Ispituju osnovne osobine mikroorganizama - Analiziraju značaj korisnih i štetnih mikroorganizama u procesu proizvodnje stočne hrane, u varenju hrane preživara, u proizvodnji i preradi mlijeka, mesa i jaja - Primijene korisne mikroorganizme u poljoprivredi i prehrambenoj industriji - Opišu mikroorganizme koji izazivaju zarazne bolesti životinja - Organizuju mjere zaštite od patogenih i drugih štetnih mikroorganizama i parazita

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ3x
10P

Nova objava - 22.09.2021 10:40evidencijapoenaseptembar

Nova objava - 11.09.2021 10:23

Nova objava - 26.05.2021 20:09

Nova objava - 21.05.2021 08:40Rezultatidrugogkolokvijuma

Nova objava - 24.04.2020 21:05

prezentacije sa predavanja i vjezbi

Materijal sa predavanja i vjezbi

Program rada

Nova objava - 03.07.2017 13:53

Nova objava - 03.07.2017 13:20