Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: • Prepozna i primjeni najznačajnija zakonska i podzakonska akta u mljekarstvu, • Objasni sintezu mlijeka i najznačajnijih komponenti mlijeka, • Prepozna najznačajnije faktore koji utiču na količinu i kvalitet mlijeka, • Razumje značaj fizičkih i hemijskih osobina mlijeka sa stanovišta prerade mlijeka u mlječne proizvode, • Objasni pojmove primarnog i sekundarnog zagađenja mlijeka i primjeniti mjere dobre higijenske prakse u eliminaciji nepoželjnih mikroorganizama iz mlijeka, • Opiše i primjeni osnovna načela higijene u mljekarstvu, prije svih higijenu muže i postupci s mlijekom nakon muže, • Organizuje pravilnu ručnu i mašinsku mužu i prepozna i eliminiše eventualne greške pri muži, • Prenijese stečena znanja proizvođačima mlijeka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR MARTINOVIĆ
SLAVKO MIRECKI

Nova objava - 05.07.2022 15:18

Nova objava - 09.05.2022 10:51

Nova objava - 11.04.2022 09:46

Nova objava - 04.04.2022 13:21

Nova objava - 21.03.2022 10:33

zavrsne ocjene

Nova objava - 17.07.2020 16:47

Nova objava - 17.07.2020 14:18

Nova objava - 26.03.2020 12:19

Nova objava - 20.06.2018 10:35

Nova objava - 13.06.2018 13:29

Nova objava - 05.06.2018 16:43