Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opiše glavne karakteristike prouzrokovača biljnih bolesti (gljiva, bakterija, virusa i dr.), - prepozna najvažnije bolesti suptropskih voćaka (masline, citrusa, smokve, nara, aktinidije i dr.) na osnovu simptoma oboljenja, - odabere odgovarajuće mjere zaštite i zaštitna sredstva, - sprovede program suzbijanja uz poštovanje principa integralne zaštite bilja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA PEROVIĆ