Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razlikuje integralnu od konvencionalne zaštitu voćaka, - zastupa osnovna načela ekološki prihvatljive zaštite voćaka, - prepozna simptome napada i oštećenja od najznačajnijih štetnih organizama (bolesti i štetočine ) na voćkama, - donese odluku o načinu suzbijanja štetnih organizama u skladu sa principima integralne zaštite.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija